نفت و گاز
  
ذخاير نفت و مواد نفتى درکشور تانزانيا در سال 2005،0 و ذخاير گاز طبيعى 65/22 بيليون متر مکعب تخمين زده شده است. توليد نفت و گاز طبيعى در اين کشور در سال 2005، 0 برآورد شده است. مصرف نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 23000 بشکه در هر روز و مصرف گاز طبيعى، 0 ذکر شده است .

   ميزان صادرات نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، نامشخص و ميزان صادرات گاز، نامشخص ارزيابى شده است. ميزان واردات مواد نفتى تانزانيا نامشخص و ميزان واردات گاز، 0 ارزيابى شده است.
   انتقال نفت وگاز در اين کشور توسط خطوط لوله انتقال نفت وگاز انجام مى گيرد که در کل 872 کيلومتر خط لوله نفت و 254لومتر خط لوله گاز کشيده شده است.
   نفت
   تنها پالايشگاه نفت تانزانيا در سال 2000 به علت تکنولوژى قديمى و هزينه هاى حمل ونقل بالا بسته شد. اين کشور وابسته به مواد نفتى وارداتى حهت برآورده ساختن تقاضاى کشور مى باشد. در اکتبر سال 2005، شرکت Aminex plc انگلستان قراردادى را جهت توليد مشترک با دولت براى حوضه Ruvuma در جنوب تانزانيا امضاء نمود
  زير ساخت هاى ارتباطى
   به لحاظ راههاى ارتباطى 78891 کيلومتر جاده، 3690 کيلومتر راه آهن و 124 فرودگاه در اين کشور احداث شده است.