• نمایش صفحه شماره 1
 • زمين شناسى
     چهارچوب زمين شناسى تانزانيا منعکس کننده تاريخ قاره افريقاست و موقعيت کانه زايى را مشخص مى کند. فلات مرکزى تانزانيا عمدتاً شامل سنگ هاى آرکئن است که با کمربندهاى متحرک به سنين مختلف احاطه شده است(کمربند موزامبيک در شرق، کمربند پالئوپروتروزوئيک Ubendian در جنوب غرب، کمربند مزو پروتروزوئيک Karagwe-Ankolean در شمال غرب که در نتيجه حوادث در امتداد حاشيه هاى کراتون پايدار تغييرشکل مى يابد.
  آرکئن
     بخش اصلى کراتون آرکئن شامل ميگماتيت ها، گنيس هاى بيوتيت دار، گرانيت هاى گنيسى و توده هاى محلى گرانيت هاى بيوتيت دار مى باشد. سنگ هاى گرينستون- گرانيت با کانه زايى طلا در ناحيه درياچه ويکتوريا در شمال اين کشور قرار دارد.
  کمربند شيست هاى Dodoman با گسترش شرقى- غربى ترکيبى از شيست هاى پليتيکى و گنيس، کوارتزيت و آمفيبوليت در بخش جنوبى وجود دارند. گرينستون هاى مهم اقتصادى Nyanzian شامل توالى ولکانيک هاى ميفيک و رسوبات وابسته شامل سازندهاى آهن نوارى، چرت، شيل و کنگلومراست.
  پروتروزوئيک
     کمربند برشى شکل پذير Ubendian به سمت شمال غرب متمايل است و از گنيس ها و شيست هاى با درجه دگرگونى متوسط تا بالا، ميگماتيت ها، آمفيبوليت ها و نفوذى هاى گرانيتوئيدى تشکيل شده است و در بين بلوک  Bangweulu در شمال زامبيا و کراتون تانزانيا قرار دارد.
  پالئوزوئيک
     گروه بزرگ Karoo شامل رسوبات قاره اى پرمو- ترياس است که در يک سيستم ريفتى اصلى ته نشين مى شود و در طول تفکيک قاره گندوانا گسترده شده است. ريفتى شدن و رسوبگذارى در کربونيفر بالايى آغاز شده است و در پرمو- ترياس ادامه يافته و در ژوراسيک پائينى حوضه هاى با ضخامت بيش از 10 کيلومتر تشکيل شده است.
  حوضه هاى Karoo با تمايل به سمت شمال- جنوب در ناحيه ساحلى تانزانيا و حوضه هاى با تمايل به سمت شرق- شمال شرق در سواحل جنوب و جنوب غرب تا شمال شرق گسترده شده اند.
  مزوزوئيک
     در پايان ريفتى شدن گروه بزرگ Karoo، ، پيشروى هاى دريايى به حوضه هاى ريفتى در ژوراسيک ميانى شروع شده و حوضه هاى ساحلى در حاشيه قاره اى غيرفعال گسترده شده اند.
     به عبارت ديگر، ژوراسيک بالايى و کرتاسه آغازين با تجمع نهشته هاى ضخيم دلتايى و قاره اى مشخص مى شود. يک پيشروى دريايى در کرتاسه فوقانى با ته نشينى کربنات هاى پلاتفرمى آغاز مى شود. توالى رسوبى مزوزوئيک شامل سنگ آهک، ماسه سنگ، شيل، مارن و تبخيرى هاى محلى است که ميزبان مواد نعدنى هيدروکربنى است.
  سنوزوئيک
     سنوزوئيک با توسعه سيستم آتشفشانى و لرزه اى ريفت فعال شرق افريقا همراه است و شامل دو بخش شرقى و غربى است. بخش غربى شامل يک مجموعه گودال هاى عميق حاوى نهشته هاى ضخيم پليوسن- کواترنرى است که توسط درياچه هاى Nyasa, Rukwa Tanganyika  اشغال شده است در حاليکه بخش شرقى آن عمدتاً در شمال ديده مى شود که ايالت آتشفشانى شمال تانزانيا جوانتر از بخش هاى ديگر است. دره ريفتى واقعى در شمال تانزانيا در نتيجه دوره گسل خوردگى اصلى ديگرى است که در 2/1 ميليون سال پيش روى داده است.
  1 2