توليدات معدنى
   الف- فلزات قيمتى
   توليد طلا در تانزانيا در اين دوره ( 1997-2003) از 232 کيلوگرم در سال 1997 به 15060کيلوگرم در سال 2000 و 45000 کيلوگرم در سال 2003 افزايش يافته است.
   تانزانيا در سال 2000 از نظر ميزان توليد طلا مقام 22 جهان، در سال 2001 مقام 16 جهان، در سال 2002 مقام 13 جهان و در سال 2003 مقام 14 جهان (82/1% توليد جهان) را به خود اختصاص داده است.
ب- کانى هاى صنعتى
   توليد الماس(جواهر) در تانزانيا در اين دوره ( 1997-2003) از 42500 قيراط (Carat) در سال 1997 به 269450 قيراط در سال 2000 و 323000 قيراط در سال 2003 افزايش يافته است. تانزانيا در سال 2000 و 2001 از نظر ميزان توليد الماس(جواهر) مقام 11 جهان، درسال 2002 و 2003 مقام 12 جهان (41/0% توليد جهان) را به خود اختصاص داده است.
توليد الماس(صنعتى) در تانزانيا در اين دوره ( 1997-2003) از 7500 قيراط (Carat) در سال 1997 به 47550 قيراط در سال 2000 و 57000 قيراط در سال 2003 افزايش يافته است.
   تانزانيا در سال 2000 و 2001 از نظر ميزان توليد الماس(صنعتى) مقام 17 جهان، در سال 2002 مقام 18 جهان و در سال 2003 مقام 17 جهان (08/0% توليد جهان) را به خود اختصاص داده است.
توليد گرافيت در تانزانيا در اين دوره ( 1997-2003) از 250 تن در سال 1997 به 220 تن در سال 2000 و 180 تن در سال 2003 کاهش يافته است.
   تانزانيا در سال 2000 تا 2003 از نظر ميزان توليد گرافيت مقام 19 جهان، در سال 2002 مقام 17 جهان و در سال 2003 مقام 16 جهان (04/0% توليد جهان) را به خود اختصاص داده است.
توليد کائولن در تانزانيا در اين دوره ( 1997-2003) از 1000 تن در سال 1997 به 1600 تن در سال 2000 و 2000 تن در سال 2003 افزايش يافته است. تانزانيا در سال 2000 از نظر ميزان توليد کائولن مقام 49 جهان و درسال 2001 و2002 مقام 48 جهان و در سال 2003 مقام 47 جهان (01/0% توليد جهان) را به خود اختصاص داده است.
توليد فسفات در تانزانيا در اين دوره ( 1997-2003) از 800 تن در سال 1997 به 930 تن در سال 2000 و 1000 تن در سال 2003 افزايش يافته است.
   تانزانيا در سال 2000 تا 2002 از نظر ميزان توليد فسفات مقام 36 جهان و در سال 2003 مقام 34 جهان (0% توليد جهان) را به خود اختصاص داده است.
توليد نمک در تانزانيا در اين دوره ( 1997-2003) از 85000 تن در سال 1997 به 78000 تن در سال 2000 و 75000 تن در سال 2003 کاهش يافته است. تانزانيا در سال 2000 از نظر ميزان توليد نمک مقام 60 جهان، در سال 2001 و2002 مقام 61 جهان و در سال 2003 مقام 60 جهان (04/0% توليد جهان) را به خود اختصاص داده است.
ج- کانى هاى سوختى
   توليد آنتراسيت در تانزانيا در اين دوره ( 1997-2003) از 100000 تن در سال 1997 به 85000 تن در سال 2000 و 76000 تن در سال 2003 کاهش يافته است. تانزانيا در سال 2000 از نظر ميزان توليد آنتراسيت مقام 45 جهان و در سال 2001 تا 2003 مقام 46 جهان (0% توليد جهان) را به خود اختصاص داده است .