صنعت نفت وگاز
   توليد نفت و گاز طبيعى توگودر سال 2005،  0 برآورد شده است. مصرف نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 14000 بشکه در هر روز و مصرف گاز طبيعى، 0 ذکر شده است.
ميزان صادرات و واردات نفت و مواد نفتى اين کشور در سال 2005، نامشخص و ميزان صادرات و واردات گاز طبيعى، 0 ارزيابى شده است.