زمين شناسى
   سنگ هاى پرکامبرين تا کامبرين در بخش زيادى از کشور توگو پراکنده شده است. کمربند شمالى- جنوبى کمربند از سرى هاى تغييرشکل يافته سنگ هاى فراپوسته اى و ولکانيکى نئوپروتروزوئيک تا کامبرين آغازين تشکيل شده است. رسوبات کرتاسه تا ترشيارى به سمت جنوب داراى شيب ملايمى است که تنها در بخش جنوبى کشور ديده مى شود.