زمين شناسى
   سنگ هاى پرکامبرين تا کامبرين در بخش زيادى از کشور توگو پراکنده شده است. کمربند شمالى- جنوبى کمربند از سرى هاى تغييرشکل يافته سنگ هاى فراپوسته اى و ولکانيکى نئوپروتروزوئيک تا کامبرين آغازين تشکيل شده است. رسوبات کرتاسه تا ترشيارى به سمت جنوب داراى شيب ملايمى است که تنها در بخش جنوبى کشور ديده مى شود.

 
Copyright 2010 GSI