صنايع معدنى
  
از مهمترين منابع معدنى کشور توگو مى توان به ذخاير الماس، طلا، فسفات، بوکسيت، ژيپس، آهن، منگنز، روتيل، روى، سنگ آهک و مرمر اشاره نمود. از مهمترين صنايع کشور توگونيز مى توان از معدنکارى فسفات، سيمان، صنايع دستى و منسوجات نام برد.
  
نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى در کشور توگودر سال 2005، نامشخص و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 3%، نرخ تورم درتوگو در سال 2005، 8/2 درصد، نرخ سرمايه گذارى 4/22 درصد، قدرت خريد ساليانه 248/9 بيليون دلار و بودجه اختصاصى کشور 2/260 ميليون دلار مى باشد.
  
صادرات محصولات توگودر سال 2005، 4/868 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به صادرات مجدد کالاى وارداتى، کتان، فسفات، قهوه وکاکائو اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى غنا، بورکينافاسو، بنين، مالى، هند و نيجريه صادر مى شود.
  
واردات محصولات توگو در سال 2005، 208/1 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به نفت و مواد نفتى، تجهيزات و ماشين آلات و خواروبار اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى فرانسه، چين،  ايتاليا و اسپانيا وارد مى شود.

  فسفات
  
صادرات فسفر 50 درصد در آمد ارزى توگو را تأمين مى کند. توليد سنگ فسفات توگو از 115/1 ميليون تن در سال 2004 به 021/1 ميليون تن در سال 2005 کاهش يافته است.

   سنگ آهک/ دولوميت
  
نهشته هاى بزرگى از مرمرهاى دولوميتى، سنگ آهک هاى دولوميتى و سنگ آهک در توگو يافت مى شود.
  
گلاکونيت
  
ماسه هاى گلاکونيتى معمولاً وابسته به لايه هاى فسفاته توگو مى باشند وليکن هيچ جزئياتى پيرامون عيار و حجم آنها در دسترس نيست.


توليد فسفات در توگو در اين دوره ( 1997-2003) از 983554 تن در سال 1997 به 495940 تن در سال 2000 و 410000 تن در سال 2003 کاهش يافته است.
  
توگو در سال 2000 از نظر ميزان توليد فسفات مقام 13جهان، درسال 2001 مقام 15 جهان، در سال 2002 مقام 14 جهان و در سال 2003 مقام 15 جهان (51/0% توليد جهان) را به خود اختصاص داده است.