کشور توگو در غرب آفريقا، در جوار خليج بنين، بين کشورهاى بنين و غنا واقع شده است. پايتخت کشور توگو، شهر لومه است.
 وسعت توگو در مجموع 56785 کيلومتر مربع ميباشد که از اين ميزان 54385 کيلومتر مربع آن خشکى و2400 کيلومتر مربع آن از آب پوشيده شده است و داراى 56 کيلومتر خط ساحلى است.
   اين کشور از باختر با غنا، از خاور با بنين و از سوى شمال با بورکينا فاسو همسايه است.
   کل طول خط مرزى توگو 1647 کيلومتر است که بيشترين طول خط مرزى آن 644 کيلومتر با بنين، 126 کيلومتر با بورکينافاسو و 877 کيلومتر با غنا ميباشد.
   توگو کشورى کوهستانى و بسيار حاصل خيز با آب و هواى توگو گرمسيرى با ميانگين دماى 27 درجه سانتى گراد که در جنوب گرم و مرطوب و در شمال نيمه خشک است. بلندترين نقطه کشور توگو، کوه Agou
با 986 متر ارتفاع و پست ترين نقطه، اقيانوس اطلس با 0 متر عمق است.
  
در سال 2005، 2/44% از زمين هاى خاک توگو را زمين هاى کشاورزى،11/2% را زمين هاى کشاورزى با قابليت کشت دائم و 69/53% مربوط به ساير زمين ها تخمين زده شده است. زمين هاى قابل آبيارى در اين کشور، 70 کيلومتر مربع وسعت دارد.

کشور توگو به 5 ناحيه، 30 حوزه ادارى و يک بخش تقسيم مى شود که 5 ناحيه آن عبارتند از: