صنعت نفت وگاز
  
ذخاير نفت و مواد نفتى درکشور تونس در سال 2005، 7/1 بيليون بشکه و ذخاير گاز طبيعى 87/77 بيليون متر مکعب تخمين زده شده است. توليد نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 76000 بشکه در هر روز و توليد گاز طبيعى، 15/2 بيليون متر مکعب برآورد شده است. مصرف نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 90000 بشکه در هر روز و مصرف گاز طبيعى، 84/3 بيليون متر مکعب ذکر شده است .
  
ميزان صادرات مواد نفتى تونس در سال 2005، نامشخص و ميزان صادرات گاز، 0 ارزيابى شده است. ميزان واردات مواد نفتى تونس در سال 2005، نامشخص و ميزان واردات گاز، 58/1 بيليون متر مکعب ارزيابى شده است.
  
انتقال نفت وگاز در اين کشور توسط خطوط لوله انتقال نفت وگاز انجام مى گيرد که در کل 1227 کيلومتر خط لوله نفت، 2945 کيلومتر خط لوله گاز و 351 کيلومتر خط لوله مواد پالايش يافته کشيده شده است.