زمين شناسى
   زمين شناسى تونس را مربوط به ناپيوستگى پس از پالئوزوئيک مى دانند. منشأ اصلى نفت در اين کشور، مجموعه اى از شيل هاى سيلورين با سنگ مخزن ماسه سنگ هاى ترياس و تله هاى نفتى تاقديس گسل خورده مى باشند.
   از لحاظ جغرافيايى اين کشور به ناحيه شمالى به گسترش به سمت شرق در امتداد رشته کوههاى Atlas در الجزاير، بخش ميانى شامل با فلات هاى کم ارتفاع و دشت هايى با شيب به سمت ساحل شرقى تونس و ناحيه جنوبى تقسيم مى شود.
Chott El Rharsa
  در شمال غرب Chott Jerid قرار دارد و يک درياچه بيابانى کوچک است که در بخش مرکزى تونس قرار دارد

چينه شناسى کشور تونس مربوط به زمان هاى پرمين، ترياس، ژوراسيک، کرتاسه، پالئوسن، ائوسن، اليگوسن، ميوسن، پليوسن وکواترنرى يافت مى شوند.

نقشه ماهواره اى تونس