صنعت نفت وگاز
   ذخاير نفت و مواد نفتى درکشور چاد در سال 2005، 2 بيليون بشکه در هر روز و ذخاير گاز طبيعى 0 تخمين زده شده است. توليد نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 225000 بشکه در هر روز و توليد گاز طبيعى، 0 برآورد شده است. مصرف نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 1460 بشکه در هر روز و مصرف گاز طبيعى، 0 ذکر شده است .
   ميزان صادرات نفت و مواد نفتى درکشور چاد در سال 2005، نامشخص و ميزان صادرات گاز، 0 ارزيابى شده است. ميزان واردات نفت و مواد نفتى دراين کشور، نامشخص و ميزان صادرات و واردات گاز، 0 ارزيابى شده است.

   انتقال نفت در اين کشور توسط خطوط لوله انتقال نفت وگاز انجام مى گيرد که در کل 205کيلومتر خط لوله نفت کشيده شده است.