زمين شناسى
   حوضه چاد، مقطعى از سپر افريقا به سن پرکامبرين در طول هزاران سال مى باشد. شواهدى از سنگ متبلور در نهشته هاى اخير يافت مى شود. پژوهشگران تصور مى کنند که درياى قديمى، اين تشکيلات را شديداً تحت تأثير خود قرار داده است چنانچه اين نواحى توسط دريا و درياچه پوشيده شده است. کف حوضه چاد توسط حوضه بزرگ و قديمى چاد در بخش شمال شرق درياچه چاد در فرو افتادگى Djourab تقسيم شده است.
زمين هاى چاد در افريقاى مرکزى تحت تأثير حوضه چاد با ارتفاع 250 متر(820 فوت)، بتدريج به صورت کوهها و فلات ها در شمال، شرق و جنوب کشور بالا آمده است. در شرق ارتفاعات بيش از 900 متر در Ennedi و Ouaddaï وجود دارند.  بيشترين ارتفاع در توده Tibesti در شمال کشور با حداکثر ارتفاع 3415 متر در Emi Koussi است.