صنعت نفت وگاز
   ميزان ذخيره نفت در کشور روآندا در سال 2005، 0 و ميزان ذخيره گاز طبيعى 63/56 بيليون مترمکعب برآورد شده است.
   توليد نفت و گاز طبيعى در کشور روآندا در سال 2005، 0 برآورد شده است. مصرف نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 5400 بشکه در هر روز و مصرف گاز طبيعى، 0 ذکر شده است.
   ميزان صادرات مواد نفتى روآندا در سال 2005، نامشخص و ميزان صادرات گاز، 0 ارزيابى شده است. ميزان واردات مواد نفتى روآندا در سال 2005، نامشخص و ميزان واردات گاز،0 ارزيابى شده است.