زمين شناسى
   زمين شناسى روآندا شباهت زيادى با زمين شناسى کشورهاى همسايه اى چون بروندى و جنوب اوگاندا دارد. قديمى ترين سنگ هاى روآندا شامل ميگماتيت ها، گنيس ها و ميکاشيست هاى پى سنگ Ruzizian به سن پالئوپروتروزوئيک مى باشد که با کمربند Kibaran مزوپروتروزوئيک با ليتولوژى رسوبات دگرگونه عمدتاً شيست و کوارتزيت و نفوذى هاى گرانيتى پوشيده شده است.
   سنگهاى ولکانيکى سنوزوئيک تا عهدحاضر در شمال غرب و غرب کشور يافت مى شود و عمدتاً ترکيب الکالن دارند که از ناحيه آتشفشانى Birunga در جنوب غرب اوگاندا گسترش يافته اند. رسوبات ترشيارى و کواترنرى، بخش هاى غرب ريفت را در غرب کشور مى پوشاند.