صنايع معدنى
   از مهمترين منابع معدنى اين کشور مى توان به ذخاير طلا، کاسيتريت (کانسنگ قلع)، ولفراميت (کانسنگ تنگستن)، تانتاليم- کلومبيوم، سافير(کروندوم آبى)، گاز طبيعى، بريليم، کائولن، زغال سنگ نارس(پيت) و متان اشاره نمود.
   از مهمترين صنايع کشور روآندا نيز مى توان از سيمان، محصولات کشاورزى، صابون، مبلمان و اثاثيه منزل، کفش، پلاستيک، منسوجات و سيگار نام برد.
   نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى درکشور روآندا در سال 2005، 7% و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 8/5%، نرخ تورم در روآندا در سال 2005، 7/6%، نرخ سرمايه گذارى 8/19 درصد، قدرت خريد ساليانه 54/13 بيليون دلار و بودجه اختصاصى کشور 9/560 ميليون دلار مى باشد.
   صادرات محصولات روآندا در سال 2005، 4/135 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به کانسنگ قلع اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى آلمان، چين و بلژيک صادر مى شود(CIA).
   واردات محصولات روآندا در سال 2005، 4/390 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به فولاد، سيمان، مواد ساختمانى، مواد نفتى، تجهيزات و ماشين آلات اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى کنيا، اوگاندا، بلژيک، آلمان و اسرائيل وارد مى شود.

توليد نفت و محصولات نفتى درکشور روآندا صورت نمى گيرد و تمامى تقاضاى اين کشور از طريق واردات تأمين مى شود. در سال 2004، ميزان واردات انرژى و مواد روغنى در حود 120140 تن به ارزش 6/68 ميليون دلار گزارش شده است.