نفت و گاز
   ذخاير نفت و مواد نفتى درکشور زامبيا در سال 2005، نامشخص و ذخاير گاز طبيعي0 تخمين زده شده است. توليد نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 150 بشکه در هر روز و توليد گاز طبيعى، 0 برآورد شده است. مصرف نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 14000 بشکه در هر روز و مصرف گاز طبيعى، 0 ذکر شده است.
   ميزان صادرات نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2004، 169 بشکه در هر روز و ميزان صادرات گاز، 0 ارزيابى شده است. ميزان واردات مواد نفتى زامبيا در سال 2004، 13370 بشکه در هر روز و ميزان واردات گاز، 0 ارزيابى شده است.
   انتقال نفت در اين کشور توسط خطوط لوله انتقال نفت انجام مى گيرد که در کل 771 کيلومتر خط لوله نفت خام کشيده شده است.
دو برنامه اکتشافى نفت Mobil و Placid در بين سال هاى 1986 و 1991 براى کشف نفت به نتيجه نرسيده است وليکن از دو حفارى انجام شده در دره ريفتى Luangwa، حفارى يکى از آنها پيش از رسيدن به يک افق هيدروکربنى مناسب به اتمام رسيده است
   سنگ هاى داراى مواد آلى با پتانسيل توليد نفت، ضخامت قابل توجهى از رسوبات ساحلى و قاره اى را پوشانيده است و در گرابن Karoo در دره هاى Luangwa و Mid-Zambezi وجود دارند.