زمين شناسى
  
در حدود 60% کشور زيمبابوه پوشيده از سنگ هاى گرينستون گرانيتى پرکامبرين(آرکئن) است که غنى از طلا و فلزات پايه مى باشد. دايک هاى بزرگى که سنگ هاى آرکئن را قطع مى کنند، بزرگترين ذخايرکروميت و پلاتينوئيد را مى سازند. در پوشش لبه هاى زين هاى آرکئن، سنگ هاى رسوبى جوانتر، سنگ ميزبان ذخاير بزرگى از زغال سنگ مى باشند.
  
دايک بزرگ زيمبابوه متشکل از توالى اولترامافيک حاوى کروميت مى باشد که بررسى ها نشان داده است که فازهاى متشکله آن در کف اتاقک ماگمايى يا نزديک آن اتفاق افتاده است. ترکيب کروميت در اين دايک بستگى به بافت و محيط کانى شناسى دارد و به نظر مى رسد که اين کروميت ها داراى مقداربالايى کروم، منيزيم و آهن سه ظرفيتى است.
تصوير ماهواره اى کشور زيمبابوه در ذيل نمايش داده شده است.

سازمان زمين شناسى زيمبابوه
سازمان زمين شناسى زيمبابوه در سال 1910 به عنوان مرکز نگهدارى و حفظ اطلاعات و داده هاى علم زمين شناسى در اين کشور آغاز به کار نمود. در حال حاضر اين سازمان بخش از وزارتخانه معادن، محيط زيست و توريسم در کشور زيمبابوه مى باشد.
  
فعاليت هاى سازمان زمين شناسى زيمبابوه در زمينه هاى ذيل مى باشد:
مطالعه و بررسى هاى زمين شناسى
  
در حدود 60% کشور زيمبابوه پوشيده از سنگ هاى گرينستون گرانيتى پرکامبرين(آرکئن) است که غنى از طلا و فلزات پايه مى باشد. دايک هاى بزرگى که سنگ هاى آرکئن را قطع مى کنند، بزرگترين ذخايرکروميت و پلاتينوئيد را مى سازند. در پوشش لبه هاى زين هاى آرکئن، سنگ هاى رسوبى جوانتر، سنگ ميزبان ذخاير بزرگى از زغال سنگ مى باشند.
   2-
مطالعه، بررسى و تهيه نقشه هاى زمين شناسى
   ·
تهيه نقشه هاى 1:100000 زمين شناسى که زمين شناسى، زمين شناسى اقتصادى،کانى شناسى و اکتشاف 65% کشور را پوشش مى دهد.
   ·
تهيه نقشه هاى 1:1000000 تکتونيکى زيمبابوه.
   ·
پى جويى هاى منحصر به فرد نواحى قديمى تر زيمبابوه.
   ·
بهبود روشهاى ترسيم نقشه و توسعه مهارت هاى جديد براى گردآورى، تجزيه و تفسير داده هاى علوم زمين.
   3-
تهيه اطلاعات و داده هاى اکتشافى موادمعدنى
   ·
آرشيو اطلاعات غنى از اطلاعات دهه 1890 از توصيف تفصيلى منشأ مواد معدنى منحصربه فرد و کانسارهاى متشکله آنها.
   ·
کشف و ارزيابى منابع و ذخاير جديد.
   4-
مطالعه و بررسى هاى ژئوفيزيکى و ژئوشيميايى
   ·
مطالعه علوم زمين و بررسى هاى ژئوفيزيکى، ژئوشيمى و آزمايشات حفارى با جمع آورى داده ها و آناليزها، بررسى ساختار، تاريخچه و منشاء چينه هاى سنگى براى استفاده در اکتشاف، استخراج و حفظ منابع طبيعى.
   ·
آرشيو گزارشات نهايى از اکتشاف فلزات قيمتى، تکنيک هاى کاربردى ژئوشيمى و ژئوفيزيک.
   5-
زمين شناسى اقتصادى
   ·
پيشنهادات و اطلاعات شرکت هاى اکتشافى راجع به پيجويى، اکتشاف و استخراج مواد معدنى و تنظيم قوانين معدنکارى.
   6-
زمين شناسى زيست محيطى.
   7-
مرکز آمار و اطلاعات.
   8-
انتشار نتايج فعاليت هاى سازمان در اشکال مختلف مانند نقشه هاى موضوعى، گزارش، کتاب، ژورنال و.... و در دسترس قرار دادن آن در اينترنت.
   9-
مشاوره و مطالعه امکان سنجى و پيش امکان سنجى.
   10-
تنظيم قوانين حمايت علمى و فنى و سياست هاى اتخاذ شده در اداره مرکزى، بخش هاى استانى و محلى.
   11-
برقرارى ارتباط با سازمان هاى تحقيقاتى بين المللى و شرکت در فعاليت هاى آنها.
   12-
تعليم و تعميم علم زمين شناسى به علوم مرتبط.
  
کتابخانه سازمان زمين شناسى زيمبابوه حاوى 1500 رساله ها،500 ژورنال،1100 مجوز انحصارى معدنکارى، منابع و مجلات در شاخه هاى مختلف علم زمين شناسى، چندين هزار جلدگزارش و مقاله مى باشد. کتابخانه اين سازمان با افزودن کتب و مجلات درشاخه هاى مختلف همچنان به صورت مکانى سرآمد حاوى اطلاعات علمى و بين المللى علوم زمين مى باشد.