صنعت نفت وگاز
   کشور زيمبابوه هيچ ذخيره قابل توجه اى از نفت، گاز و زغال سنگ ندارد و نياز انرژى خود را از طريق واردات تأمين مى کند. افزايش قيمت بين المللى مواد نفتى وارد شده منجر به افزايش قيمت سوخت فسيلى وارداتى در سال 2004 به قيمت 342 ميليون دلار مى شود که نسبت به110 ميليون دلار در سال 2003 افزايش قابل توجه اى داشته است.
   بر اساس آمارهاى ارايه شده از سوى اين کشور مصرف نفت 22500 بشکه در روز و مصرف گاز طبيعى درآن انجام نمى شود.
   ميزان صادرات مواد نفتى و گاز طبيعى زيمبابوه، صفر ارزيابى شده است. ميزان واردات مواد نفتى زيمبابوه 23000 بشکه در هر روز و ميزان واردات گاز طبيعى، صفر برآورد شده است.