صنعت نفت وگاز
   توليد نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 0 و توليد گاز طبيعى، 50 ميليون مترمکعب برآورد شده است. مصرف نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 31000 بشکه در هر روز و مصرف گاز طبيعى، 50 ميليون مترمکعب ذکر شده است.
   ميزان صادرات نفت و مواد نفتى درکشور سنگال در سال 2005، نامشخص و ميزان صادرات گاز، 0 ارزيابى شده است. ميزان واردات نفت و مواد نفتى درکشور سنگال در سال 2005، نامشخص و ميزان واردات گاز، 0 ارزيابى شده است.
   انتقال گاز در اين کشور توسط خطوط لوله انتقال گاز انجام مى گيرد که در کل 43 کيلومتر خط لوله گاز کشيده شده است.