زمين شناسى
   واحدهاى اصلى زمين شناسى سنگال عبارتند از: پى سنگ پرکامبرين چين خورده در شرق کشور و رسوبات کم شيب کرتاسه بالايى تا کواترنرى در مرکز و غرب سنگال.
   پرکامبرين در شرق و جنوب شرق کشور به توالى رسوبى- ولکانيکى پالئوپروتروزوئيک Birimian، سرى هاى نئوپروتروزوئيک حوضه Madina-Kouta، و دو رشته کوه چين خورده نئوپروتروزوئيک/ کامبرين پان آفريکين، بخش Bassaride و بخش Koulonton تقسيم مى شود.
کامبرين زيرين در حوضه Faleme همراه با تيلت ها، چرت و سنگ آهک ديده مى شود. بين دو توالى نئوپروتروزوئيک/ کامبرين پان آفريکين، يک حوضه با کنگلومرا، گل سنگ و ماسه سنگ کامبرين- اردوويسين پر شده است.