صنايع معدنى

   از مهمترين منابع معدنى اين کشور مى توان به ذخاير گاز طبيعى، طلا، فسفات، آهن، نمک، بازالت، ماسه، ماسه سيليسى، زيرکن، رس، لاتريت و سنگ آهک اشاره نمود.
  
از مهمترين صنايع کشور سنگال نيز مى توان از استخراج فسفات، توليدکود شيميايى، سيمان، محصولات نفتى پالايش يافته، پرورش گوسفند، توليد صنايع غذايى، توريسم، صيد ماهى و مصالح ساختمانى نام برد.
  
نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى درکشورسنگال در سال 2005، 2/3% و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 9/4%، نرخ تورم درسنگال در سال 2005، 2%، نرخ سرمايه گذارى در حدود 41 درصد، قدرت خريد ساليانه 01/22 بيليون دلار و بودجه اختصاصى کشور 023/2 بيليون دلار مى باشد.
  
صادرات محصولات سنگال در سال 2005، 478/1 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به نفت و مواد نفتى و فسفات اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى مالى، هند، فرانسه، اسپانيا، ايتاليا و گامبيا صادر مى شود.
  
واردات محصولات سنگال در سال 2005، 98/2 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به مواد سوختى وکالاهاى مصرفى صنعتى اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى روسيه، نيجريه، برزيل، تايلند، امريکا و انگلستان وارد مى شود.
  
در سال 1997، توليد کل فسفات سنگال در حدود 616700 تن گزارش شده بود.