صنعت نفت وگاز
   ذخاير نفت و مواد نفتى درکشور سوازيلند در سال 2005، 22/12 بيليون بشکه در هر روز و ذخاير گاز طبيعى 0 تخمين زده شده است. توليد نفت و گاز طبيعى در اين کشور در سال 2005، 0 برآورد شده است. مصرف نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 3500 بشکه در هر روز و مصرف گاز طبيعى، 0 ذکر شده است.
   ميزان صادرات نفت و مواد نفتى درکشور سوازيلند در سال 2005، نامشخص و ميزان صادرات گاز، 0 ارزيابى شده است. ميزان واردات نفت و مواد نفتى دراين کشور، نامشخص و ميزان واردات گاز، 0 ارزيابى شده است.