نفت و گاز
  
ذخاير نفت و مواد نفتى درکشور سودان در سال 2005، 6/1بيليون بشکه در هر روز و ذخاير گاز طبيعى 95/84 بيليون متر مکعب تخمين زده شده است. توليد نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 344700 بشکه در هر روز و توليد گاز طبيعى، 0 برآورد شده است. مصرف نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 66000 بشکه در هر روز و مصرف گاز طبيعى، 0 ذکر شده است.
  
ميزان صادرات نفت و مواد نفتى درکشور سودان در سال 2005، 275000 بشکه در هر روز و ميزان صادرات گاز، 0 ارزيابى شده است. ميزان واردات نفت و مواد نفتى دراين کشور، 0 و ميزان واردات گاز، 0 ارزيابى شده است.
  
انتقال نفت وگاز در اين کشور توسط خطوط لوله انتقال نفت وگاز انجام مى گيرد که در کل 3930 کيلومتر خط لوله نفت، 156 کيلومتر خط لوله گاز و 1613 کيلومتر خط لوله مواد پالايش يافته کشيده شده است.

زير ساخت هاى ارتباطى
   به لحاظ راه هاى ارتباطى 11900 کيلومتر جاده، 5978 کيلومتر راه آهن و 88 فرودگاه در اين کشور احداث شده است.
   کشور سودان در سال 2005، داراى 670000 خط تلفن ثابت و 828/1 ميليون خط تلفن همراه است و در مجموع 3 شبکه تلويزيونى در اين کشور فعاليت دارند و 8/2 ميليون نفر از اينترنت استفاده کرده اند.