زمين شناسى
   زمين شناسى کشور سودان به علت وجود انواع سنگ هاى آذرين، رسوبى و دگرگونى بسيار متفاوت است. دو نوع کمربند دگرگونه در اين کشور وجود دارد که شامل :
   * ارتوگنيس و پاراگنيس؛ پى سنگ قديمى
   * پوسته جوان رخساره شيست سبز؛ پان افريکن.
  
   شدت تغييرشکل و دگرگونى از جايى به جاى ديگر تغيير مى کند. مطالعات گسترده نشان داده است که کمربند دگرگونه مرکز سودان و دره نيل شامل ساختار پى سنگ قديمى است که مربوط به زمان پروتروزوئيک زيرين يا آرکئن است.
   تصور مى شود که قديمى ترين حوضه هاى رسوبى در سودان به سن کامبرين- اردوويسين بوده است که در داخل گرابن هاى کم عمق بوسيله کافتش در شمال و شمال غرب کشور ايجاد شده اند. حوضه هاى ريفتى مزوزوئيک در جنوب و مرکز سودان ديده مى شود در حالى که حوضه هاى پالئوزوئيک در شمال غرب سودان کشف نشده است. داده هاى اطلاعاتى اين حوضه ها مانند زمين شناسى سطحى، گرانى و مغناطيس ناحيه اى نشان مى دهد که اين حوضه ها عميق بوده و با رسوبات دريايى و قاره اى در طى زمان پالئوزوئيک و مزوزوئيک پوشيده شده است مانند حوضه Murdi با 5/4 کيلومترعمق و حوضه South Wadi Howar با 5 تا 6 کيلومتر عمق.
   داده هاى گرانى، لرزه اى و حفارى در داخل حوضه هاى مزوزوئيک در مرکز و جنوب سودان نشان مى دهد که بيش از 30000 فوت(در حدود 9000 متر) رسوبات کلاستيک در عميق ترين گودال مرکزى 3 حوضه ريفتى اصلى يافت شده است.
 نقشه زمين شناسى کشور سودان