صنعت نفت وگاز
  
ذخاير نفت و مواد نفتى درکشور سومالى در سال 2005، 0 و ذخاير گاز طبيعى 663/5 بيليون متر مکعب تخمين زده شده است. توليد نفت و گاز طبيعى در اين کشور در سال 2005، 0 برآورد شده است. مصرف نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 5000 بشکه در هر روز و مصرف گاز طبيعى، 0 ذکر شده است.
  
ميزان صادرات نفت و مواد نفتى درکشور سومالى در سال 2005، نامشخص و ميزان صادرات گاز، 0 ارزيابى شده است. ميزان واردات نفت و مواد نفتى دراين کشور، نامشخص و ميزان واردات گاز، 0 ارزيابى شده است.