زمين شناسى
   رسوبات مزوزوئيک تا عهد حاضر بيشترين سنگ هاى موجود در کشور سومالى را مى سازد. دو مجموعه نئوپروتروزوئيک و کامبرين آغازين در غرب موگاديشو قرار دارد و در شمال سومالى به موازات خليج عدن واقع شده است. توده Bur در مرکز سومالى از انواع گنيس، آمفيبوليت، کوارتزيت و مرمر و توده هاى گرانيتى تشکيل شده است و بخشى از کمربند نئوپروتروزوئيک موزامبيک است.
   ناحيه شمالى به صورت سنگ هاى متبلور رخنمون مى يابد که شامل مجموعه آلکالن Darkainle بخشى از کمربند چين خورده پالئوزوئيک آغازين است. رسوبات کلاستيک و دريايى ژوراسيک بر روى رسوبات پرکامبرين و پالئوزوئيک آغازين قرار مى گيرند.
   رسوبات کرتاسه تا ترشيارى با توالى کلاستيک، تبخيرى ها و رسوبات دريايى بخش بزرگى از کشور سومالى را مى سازد. ناحيه کوچکى از سنگ هاى آتشفشانى بازالتى جوان تا ليپاريت تا جيبوتى و خليج عدن گسترش مى يابد.