اقتصاد
   توليد ناخالص داخلى 33/31 بيليون دلار (در سال 2007)، نرخ رشد ناخالص داخلى 4/6%، نرخ تورم 6/9% و بودجه اختصاصى کشور 262/4 بيليون دلار.
   صادرات محصولات غنا در سال 2007، 194/4 بيليون دلار و شامل طلا، بوکسيت، آلومينيوم، کانسنگ منگنز، الماس، کاکائو و ... اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى هلند (3/11%)، انگلستان (7/8%)، امريکا (7/6%)، اسپانيا (7/5%)، بلژيک (2/5%) و فرانسه (4/4%) صادر مى شود.
   واردات محصولات غنا در سال 2006، 073/8 بيليون دلار و شامل نفت، تجهيزات سرمايه اى و ... اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى نيجريه (7/16%)، چين (13%)، انگلستان (7/5%)، بلژيک (7/4%)، امريکا (7/4%)، افريقاى جنوبى (1/4%) و فرانسه (1/4%) وارد مى شود.
   اقتصاد کشور غنا عمدتاً وابسته به صادرات کاکائو و طلاست. با وجود کمبودهايى در منابع الکتريکى در طى سال، فعاليت هاى اقتصادى در سال 2006 در حدود 3/7 درصد رشد داشته که عمدتاً مربوط به توليد طلا مى باشد.
   سهم بخش معدنکارى در کشور غنا نسبت به توليد ناخالص ملى از 3/1 درصد در سال 1991 تا ميانگين 5 درصد در سالهاى اخير افزايش داشته است.
   درآمد صادرات مواد معدنى در حدود 35 درصد بوده و اين بخش يکى از بزرگترين بخشهاى درآمدهاى بودجه اى دولت را به خود اختصاص داده است. در سال 2005، توليد طلا در حدود 95 درصد کل صادرات معدنکارى را به خود اختصاص داده است.