نفت و گاز
  
ذخاير نفت و مواد نفتى درکشور غنا در سال 2005، 5/16 ميليون بشکه و ذخاير گاز طبيعي81/22 بيليون مترمکعب تخمين زده شده است. توليد نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2007، 700 بشکه در هر روز و توليد گاز طبيعى، 0 برآورد شده است. مصرف نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 47000 بشکه در هر روز و مصرف گاز طبيعى، 0 ذکر شده است.
  
ميزان صادرات نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2004، 8041 بشکه در هر روز و ميزان صادرات گاز، 0 ارزيابى شده است. ميزان واردات مواد نفتى غنا در سال 2004،45010 بشکه در هر روز و ميزان واردات گاز، 0 ارزيابى شده است.
  
انتقال نفت در اين کشور توسط خطوط لوله انتقال نفت انجام مى گيرد که در کل 13 کيلومتر خط لوله نفت و 316 کيلومتر خط لوله مواد پالايش يافته کشيده شده است.
   
زير ساخت هاى ارتباطى
  
به لحاظ راههاى ارتباطى 62221 کيلومتر جاده، 953 کيلومتر راه آهن و 12 فرودگاه در اين کشور احداث شده است
.