زمين شناسى
   عوارض و آب و هوا در کشور غنا مناطقى چون کمربند ساحلى کم عمق با آب و هواى گرم و مرطوب در جنوب تا توالى دره هاى پهن در مرکز کشور با آب و هواى گرم و خشک و نيمه خشک در شمال را پديد آورده است.
  
زمين شناسى کشور غنا مبتنى بر توالى هاى متاولکانيک پالئوپروتروزوئيک Birimianو توالى Tarkwaian کلاستيک در بخشهاى مرکز، غرب و شمال کشور بوده است. رسوبات کلاستيک آبهاى کم عمق حوضه Volta نئوپروتروزوئيک بخشهاى شرقى کشور را مى پوشاند.
  
باريکه اى کوچک از رسوبات پالئوزوئيک و کرتاسه تا ترشيارى در امتداد سواحل رخ مى دهد و در جنوب شرق کشور وجود دارد.
  
تقريباً دوسوم کشور غنا با سنگ هاى پالئوپروتروزوئيک Birmian که شامل 5 کمربند آتشفشانى در راستاى شمال شرق- جنوب غرب مى باشد، پوشيده شده است. سنگهاى فوق پوسته به شدت تغييرشکل پيدا کرده اند. سنگهاى رسوبى به شدت چين خورده اند.
  
گدازه ها عمدتاً ترکيب بازالتى دارند وليکن سنگهاى آندزيتى، داسيتى و ريوليتى نيز وجود دارند. transition zone بين کمربندهاى آتشفشانى و حوضه هاى رسوبى با رخساره هاى شيميايى نشان داده مى شود که کانه زايى طلا در آنها يافت مى شود.
  
کمربندهاى آتشفشانى و حوضه هاى رسوبى مورد نفوذ 3 نوع گرانيتوئيد قرار گرفته اند که از نظر سن، کانى شناسى و شيميايى متفاوت هستند و عبارتند از:
   -
بخش عمده گرانيتوئيدها در حوضه هاى رسوبى- نوع Cape Coast- از گرانيت هاى دو نوع ميکايى هستند.
   -
بخش عمده گرانيتوئيدهاى وابسته به کمربندهاى آتشفشانى - نوع Dixcove - از نوع گرانيت هاى هورنبلند دار مى باشند.
   -
گرانيتوئيدهاى غنى از پتاسيم (پس از Tarkwaian) شامل گرانيتوئيدهاى Bongo, Tongo و Banso.
  
  
کمربند آتشفشانى Birmianحاوى سنگهاى رسوبى - دگرگونه گروه Tarkwaian است که با دگرشيبى بر روى Birmian قرار دارند. گروه Tarkwaian شامل کنگلومرا، ماسه سنگ، فيليت و اسليت حاصل از سنگهاى Birmian است.
  
کانسارهاى طلاى اصلى در کشور غنا عمدتاً در جنوب غرب غنا در داخل رسوبات پروتروزوئيک، در حاشيه شمال تا شمال شرق کمربند سنگهاى متاولکانيکى قرار دارند و در کنتاکت با توالى سنگى Birmian بالايى و پائينى قرار دارند. کمربند گرينستون در غرب غنا بسيار شبيه به کمربندهاى گرينستون Wa-Lawra است که ميزبان بيش از 5 ميليون اونس طلاست
.