اقتصاد
   توليد ناخالص داخلى 01/40 بيليون دلار (در سال 2005)، نرخ رشد ناخالص داخلى 2/3%، نرخ تورم 2% و بودجه اختصاصى کشور 14/4 بيليون دلار.
   صادرات محصولات کامرون در سال 2005، 705/3 بيليون دلار و شامل نفت خام و مواد نفتى، آلومينيوم و ... اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى اسپانيا (4/21%)، ايتاليا (4/15%)، فرانسه (6/11%)، کره جنوبى(3/7%)، هلند(2/7%)، امريکا (7/5%) و بلژيک (2/4%) صادر مى شود.
   واردات محصولات کامرون در سال 2005، 632/3 بيليون دلار و شامل سوخت، ماشين آلات، تجهيزات الکتريکى، تجهيزات حمل و نقل و ... اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى فرانسه (6/23%)، نيجريه(2/13%)، چين(2/7%)، بلژيک (1/6%) و امريکا (5/4%) وارد مى شود.