نفت و گاز
  
ذخاير نفت و مواد نفتى درکشور کامرون در سال 2005، 400 ميليون بشکه در هر روز و ذخاير گاز طبيعى 9/105 بيليون متر مکعب تخمين زده شده است. توليد نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 82670 بشکه در هر روز و توليد گاز طبيعى، 0 برآورد شده است. مصرف نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 24200 بشکه در هر روز و مصرف گاز طبيعى، 0 ذکر شده است.
  
ميزان صادرات نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 107400 بشکه در هر روز و ميزان صادرات گاز، 0 ارزيابى شده است. ميزان واردات مواد نفتى کامرون 63710 بشکه در هر روز و ميزان واردات گاز، 0 ارزيابى شده است (CIA).
  
انتقال نفت وگاز در اين کشور توسط خطوط لوله انتقال نفت وگاز انجام مى گيرد که در کل 1110 کيلومتر خط لوله نفت خام، 27 کيلومتر خط لوله گاز و 5 کيلومتر خط لوله نفت گاز مايع کشيده شده است.
  
زير ساخت هاى ارتباطى
  
به لحاظ راههاى ارتباطى 50000 کيلومتر جاده، 987 کيلومتر راه آهن و 45 فرودگاه در اين کشور احداث شده است.