زمين شناسى
   بخش اعظم کامرون به صورت يک کراتون در جنوب کشور به صورت بخشى از کراتون کنگو است که بر اثر رويداد پان آفريکن تشکيل شده و در 2000 ميليون سال پيش پايدار شده است. حوضه هاى رسوبى موجود متعلق به زمان کرتاسه در غرب به حوضه Douala و در شمال به حوضه هاى Garoua and Maroua و آتشفشان هاى اخير وابسته به پلوتون ها مى رسد.
   کراتون کامرون در جنوب کشور قرار دارد و بخش شمالى کراتون کنگو را مى سازد و به نام سازند ntem ناميده مى شود و شامل کارنوتيت، لپتونيت، گنيس و انواع گرانيتوئيد(توناليتى، ترونجميت، گرانوديوريت، سينيت و...) است و توسط دايک هاى گرينستون (آمفيبوليت ها و دلريت ها) قطع مى شود. 3 واحد تکتونيکى در سازند ntem تشخيص داده مى شود که از غرب به شرق واحدهاى Nyong، Ntem، Ayina مى باشد
   سنگهاى پالئوزوئيک در کامرون در جنوب شرق کشور در نزديک مرز کشورهاى افريقاى مرکزى و کنگو قرار دارد و از جوانترين به سمت قديمى ترين سازند شامل کربنات هاى فوقانى سرى Dja، کمپلکس تيليت Bel-Libongo سرى هاى شيل، کنگلومرا و آرکوز Dja زيرين و در پايان دايک ها و سيل هاى دلريتى Lobeke به همراه پيلولاوا و پلوتون هاى سينيتى مى باشد. در شمال کامرون، نهشته هاى آتشفشانى- تخريبى azoicدر نزديک Hoye، Poli و Mangbei و به سن دونين- اردوويسين وجود دارد.