توليدات معدنى
   از توليدات معدنى کشور کامرون مى توان به نفت و آلومينيوم اشاره نمود. بخش نفت مهمترين قسمت صنعت معدن کشور کامرون است و مواد نفتى در زمره صادرات مهم کشور است. ذخاير معدنى در کشور در بخش سيمان، رس، سنگ آهک، مرمر، پوزولان، آلومينيوم اوليه، ماسه و مقادير نسبتاً کمى الماس و طلا از نهشته هاى پلاسرى آبرفتى توليد شده است. به علاوه کانيهاى صنعتى و مواد ساختمانى مانند ژيپس، سنگ و ... توليد شده است. منابع معدنى توسعه نيافته شامل بوکسيت، کبالت و طلا از نهشته هاى رگه اى، گرانيت، سنگ آهن، سينيت نفلين، نيکل و روتيل مى باشند.
فلزات غيرآهنى
   توليد آلومينيوم درکامرون در اين دوره (1997-2003) از 90900 تن در سال 1997 به 102000 تن در سال 2000 و 108000 تن در سال 2003 افزايش يافته است.
کانى هاى سوختى
   توليد نفت درکامرون در اين دوره (1997-2003) از 4100000 تن در سال 1997 به 3100000 تن در سال 2000 و 2800000 تن در سال 2003 افزايش يافته است.