صنعت نفت وگاز
   ذخاير نفت و مواد نفتى درکشور جمهورى کنگو در سال 2005، 5/93 ميليون بشکه و ذخاير گاز طبيعى 61/90 بيليون متر مکعب تخمين زده شده است. توليد نفت در اين کشور در سال 2005، 267100 بشکه در هر روز و توليد گاز طبيعى 0 برآورد شده است. مصرف نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 6000 بشکه در هر روز و مصرف گاز طبيعى، 0 ذکر شده است.
   ميزان صادرات نفت و مواد نفتى درکشور جمهورى کنگو در سال 2005، نامشخص و ميزان صادرات گاز، 0 ارزيابى شده است. ميزان واردات نفت و مواد نفتى دراين کشور، نامشخص و ميزان واردات گاز، 0 ارزيابى شده است.
   انتقال نفت وگاز در اين کشور توسط خطوط لوله انتقال نفت وگاز انجام مى گيرد که در کل 744 کيلومتر خط لوله نفت، 89 کيلومتر خط لوله گاز و 4 کيلومتر خط لوله نفت گاز مايع کشيده شده است.