صنعت نفت وگاز

توليد نفت و گاز طبيعى در اين کشور در سال 2005،0 برآورد شده است. مصرف نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 8440 بشکه در هر روز و مصرف گاز طبيعى، 0 ذکر شده است (CIA).
   ميزان صادرات نفت و مواد نفتى درکشور گينه در سال 2005، نامشخص و ميزان صادرات گاز، 0 ارزيابى شده است. ميزان واردات نفت و مواد نفتى در اين کشور، نامشخص و ميزان واردات گاز، 0 ارزيابى شده است (CIA)