زمين شناسى
   کشور گينه از دشت ساحلى، رشته کوهى درامتداد ساحل و زمين هاى مرتفع داخلى تشکيل شده است. زمين شناسى کشور گينه عمدتاً به صورت کراتون آرکن و Birimian پروتروزوئيک مى باشد. رسوبات نئوپروتروزوئيک و کامبرين زيرين با تيليت هاى قاعده اى ، ماسه سنگ، مارن و کوارتزيت بخش هاى وسيعى از شمال گينه را پوشانده است.
   هيچ فسفاتى در اين کشور گزارش نشده است. نزديکترين ذخيره فسفات به کشور گينه، متعلق به گروه نئوپروتروزوئيک Namel در جنوب سنگال است که ادامه آن به شمال گينه مى رسد.
   تنها تشکيلات محدود سنگ آهک و دولوميت در زمان پالئوپروتروزوئيک در ناحيه Siguiri وجود دارند. سنگ آهک هاى دگرگونه از ناحيه Kankan-Konsankoro و Tougue گزارش شده است.