1-   صنعت نفت وگاز
ذخاير نفت و مواد نفتى درکشور آنگولا در سال 2005، 25 بيليون بشکه در هر روز و ذخاير گاز طبيعى 87/45 بيليون متر مکعب تخمين زده شده است. توليد نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 6/1 ميليون بشکه در هر روز و توليد گاز طبيعى، 750 ميليون متر مکعب برآورد شده است. مصرف نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 48000 بشکه در هر روز و مصرف گاز طبيعى، 750 ميليون متر مکعب ذکر شده است (CIA).
ميزان صادرات نفت و مواد نفتى درکشور آنگولا در سال 2005، نامشخص و ميزان صادرات گاز، 0 ارزيابى شده است. ميزان واردات مواد نفتى آنگولا نامشخص و ميزان واردات گاز، 0 ارزيابى شده است (CIA).

انتقال نفت وگاز در اين کشور توسط خطوط لوله انتقال نفت وگاز انجام مى گيرد که در کل 867 کيلومتر خط لوله نفت، 235 کيلومتر خط لوله گاز، 122 کيلومتر خط لوله نفت گاز مايع و 5 کيلومتر خط لوله نفت/گاز/ آب کشيده شده است.