زمين شناسى
زمين هاى آنگولا عمدتاً از سنگ هاى پروتروزوئيک تشکيل شده است. سنگ هاى نئوپروتروزوئيک گروه Bembe در بخش غرب کشور وجود دارد. Schisto-Calcaire بخشى از نئوپروتروزوئيک گروه بزرگ غرب Congolian است که عمدتاً در شمال غرب کشور رخنمون                 مى يابد. بخش زيرينSchisto-Calcaire از سنگ آهک هاى استروماتوليتى و اووليتى ساخته شده و در روى تيلت ها قرار دارد. در حوضه ساحلى، 4000 متر توالى ضخيم رسوبات کرتاسه تا ترشيارى و کواترنرى به طور ناپيوسته بر روى رسوبات پرکامبرين قرار گرفته است. ماسه هاى Kalahari،                  بخش هاى شرق کشور را مى پوشانند.