اقتصاد

از مهمترين منابع معدنى کشور بنين مى توان به ذخاير کوچکى از نفت، نمک، سنگ آهک، مرمر، شن، ماسه اشاره نمود. توليد مواد معدنى بخش کوچکى از اقتصاد بنين را مى سازد و اقتصاد اين کشور عمدتاً وابسته به کشاورزى، توليد پنبه وکتان و تجارت منطقه اى است. از مهمترين صنايع کشور بنين نيز مى توان از نساجى، فرآورده هاى غذايى، مصالح ساختمانى و سيمان نام برد.

نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى در کشور بنين در سال 2005، 3/8 درصد و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 4% است که توليد انواع کالاها در اين سال، 8/32% در بخش کشاورزى، 7/13% در بخش صنعت و 5/53% در بخش خدمات مى باشد. نرخ تورم دربنين در سال 2005، 3 درصد، نرخ سرمايه گذارى 1/19 درصد، قدرت خريد ساليانه 931/8 ميليون دلار و بودجه اختصاصى کشور 8/836 ميليون دلار مى باشد.

توليد نفت و مواد نفتى در کشور بنين در سال 2005، 0 و مصرف آن 14000 بشکه در هر روز ذکر شده است. صادرات و واردات مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، نامشخص ارزيابى شده است. ميزان ذخيره نفت و مواد نفتى در کشور بنين در سال 2005، 105/4 ميليون بشکه برآورد شده است (CIA). 

توليد و مصرف گاز طبيعى در کشور بنين در سال 2004، 0 و صادرات و واردات گاز طبيعى در اين کشور، 0 برآورد شده است. ميزان ذخيره گاز طبيعى در کشور بنين در سال 2005، 133/1 بيليون مترمکعب ارزيابى شده است (CIA). 

صادرات محصولات بنين

صادرات محصولات بنين در سال 2005، 1/563 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به کتان، نفت خام، کاکائو و خرما اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى چين               (3/31%)، اندونزى (1/8%)، هند (4/7%)، نيجر(6%)، توگو(8/4%)، تايلند(8/4%) و نيجريه (6/4%) صادر            مى شود(CIA).

واردات محصولات بنين

واردات محصولات بنين در سال 2005، 3/927 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به خواروبار، کالاهاى سرمايه اى و محصولات نفتى اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى فرانسه(8/21%)، غنا(1/7%)،Cote d'Ivoire  (7%)، چين(7/6%)، انگلستان(2/5%)، بلژيک              (9/4%)، توگو (5/4%)، تايلند(2/4%) و نيجريه (4%) وارد  مى شود(CIA).

ميزان ذخاير طلا و ارز خارجى در کشور بنين در سال 2005، 3/607 ميليون دلار برآورد شده است (CIA). واحد پول آن فرانک فرانسه است.