نفت وگاز

ميزان ذخيره نفت و مواد نفتى در کشور بنين در سال 2005، 105/4 ميليون بشکه و ميزان ذخيره گاز طبيعى 133/1 بيليون مترمکعب برآورد شده است توليد نفت و گاز طبيعى بنين در سال 2005، 0 برآورد شده است. مصرف نفت و مواد نفتى در اين کشور در سال 2005، 14000 بشکه در هر روز و مصرف گاز طبيعى، 0 متر مکعب ذکر شده است (CIA).

ميزان صادرات و واردات نفت و مواد نفتى اين کشور در سال 2005،  نامشخص و ميزان صادرات و واردات گاز، 0 ارزيابى شده است (CIA).