زمين شناسى

حوضه ساحلى در جنوب بنين توسط رسوبات کواترنرى تا ترشيارى و با بافت ماسه اى تا رسى پوشيده مى شود. مرکز بنين با پى سنگ پرکامبرين پوشيده مى شود. اين کشور مى تواند از جنوب به شمال به 4 ناحيه اصلى تقسيم شود که عبارتند از:

Ø       دشت ساحلى ماسه اى در زير که حداکثرضخامت آن به 10 متر مى رسد و 10 کيلومتر پهنا دارد.

Ø       فلات جنوب بنين با ارتفاع بين 20 تا 200 متر توسط دره اى از شمال به جنوب در امتداد رودخانه هاى Couffo, Zou, Oueme تقسيم مى شود.

Ø       يک ناحيه هموار با تپه هاى سنگى که ارتفاع آن ندرت به 400 متر مى رسد و در اطراف Nikki  و  Saveگسترش يافته است.

Ø       رشته کوه Atacora که در امتداد مرز شمال غرب و کشور توگو گسترش يافته است و بلندترين نقطه اين کشور - کوه Sokbaro - در اين رشته کوه قرار دارد.