صنايع معدنى

توليد مواد معدنى بخش کوچکى از اقتصاد بنين را مى سازد و اقتصاد اين کشور عمدتاً وابسته به کشاورزى، توليد پنبه وکتان و تجارت منطقه اى است.

از مهمترين منابع معدنى کشور بنين مى توان به ذخاير کوچکى از نفت، نمک، سنگ آهک، مرمر، شن و ماسه اشاره نمود.

از مهمترين صنايع کشور بنين نيز مى توان از نساجى، فرآورده هاى غذايى، مصالح ساختمانى و سيمان نام برد.

نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى در کشور بنين در سال 2005، 3/8 درصد و نرخ رشد واقعى توليدکالاها 4%، نرخ تورم دربنين در سال 2005، 3 درصد، نرخ سرمايه گذارى 1/19 درصد، قدرت خريد ساليانه 931/8 ميليون دلار و بودجه اختصاصى کشور 8/836 ميليون دلار مى باشد.

صادرات محصولات بنين در سال 2005، 1/563 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به نفت خام اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى چين، اندونزى، هند، نيجر، توگو، تايلند و نيجريه صادر مى شود(CIA).

واردات محصولات بنين در سال 2005، 3/927 ميليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به کالاهاى سرمايه اى و محصولات نفتى اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى فرانسه، غنا،Cote d'Ivoire ، چين، انگلستان، بلژيک، توگو، تايلند و نيجريه وارد مى شود(CIA).

در بخش نفت، شرکت نفت Zetahيک قرارداد توليد 25 ساله براى ميدان Sèmè امضاء نمود. اين ميدان در سال 1998 توسط دولت به علت نگرانى هاى زيست محيطى بسته شد. در پايان سال 1999، يک پايانه نفتى جديد با ظرفيت نفت 55000 مترمکعب در بندر Cotonou آغاز به کار نمود.

در بررسى هاى انجام شده بيش از 500 ميليون تن آهن کشف شده است که 46 تا 52 درصد آهن در Loumbou-Loumbou و Madekali در حوضه Borgou مى باشد. فسفات در اين ناحيه در چندين کيلومتر در Mekrou يافت شده است.

طلا از رگه هاى طلا در روستاى Kwatena   و  Tchantangouدر رشته کوه Atakora در شمال غرب بنين و از رسوبات آبرفتى در امتداد رودخانه Perma استخراج مى شود.

 توليد نمک در بنين در اين دوره ( 1997-2003) از 1600000 تن در سال 1997 به 1300000 تن در سال 2000 و 2500000 تن در سال 2003 افزايش يافته است. بنين در سال 2000 و 2001 از نظر ميزان توليد نمک مقام 100 جهان،  در سال 2002 و 2003 مقام 101 جهان (0% توليد جهان) را به خود اختصاص داده است) (World Mining Data / Vienna 2003, 2005.

 ميزان توليد نمک در بنين در سال هاى 1997-2003 (تن)

سال

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

درصد تغييرات

1997-2001

درصد تغييرات

1999-2003

بنين

70

70

75

76

78

80

85

43/11%

33/13%

جهان

198838815

187212262

200811874

206605950

204177538

202503573

209344285

-

-

منبع: World Mining Data

   توليد نفت در بنين در اين دوره ( 1997-2003) از 346576400 تن در سال 1997 به 323000000 تن در سال 2000 و 400000000 تن در سال 2003 افزايش يافته است. بنين در سال 2000 و 2001 از نظر ميزان توليد نفت مقام 77 جهان، در سال 2002 و 2003 مقام 79 جهان (0% توليد جهان) را به خود اختصاص داده است  ) (World Mining Data / Vienna 2003, 2005.

 ميزان توليد نفت در بنين در سال هاى 1997-2003 (تن)

سال

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

درصد تغييرات

1997-2001

درصد تغييرات

1999-2003

بنين

150000

140000

135000

134000

133000

132000

130000

33/11-%

70/3-%

جهان

3483520842

3520666756

3413128674

3596037616

3522613149

3512160431

3631624555

-

-

منبع: World Mining Data