دانمارک                                                                                               

در پى مذاکرات متعدد با سازمان زمين شناسى دانمارک و گرينلند ((GEUS ، اين مذاکرات منجر به بازديد هيئت دانمارکى از سازمان زمين‌شناسى ايران (GSI)  در آذر ماه 1387 گرديد.دو نفر از مديران ارشد آن سازمان به نامهاى دکتر جان تايچسن (مدير پروژه هاى بين المللى ) و دکتر کريستين کنودسن (رئيس دپارتمان تهيه نقشه هاى زمين شناسى) از سازمان زمين شناسى ايران در تهران و مرکز کرج بازديد نموده و پس از مذاکره با مديران سازمان، جلسه اى با حضور دکتر قاسمى، دکتر لک، دکتر رحمانى و مهندس سودى شعار در اداره روابط بين الملل انجام پذيرفت و در نهايت صورتجلسه اى تنظيم و در تاريخ 19 نوامبر 2008 به امضاى دو طرف رسيد. بر طبق اين صورتجلسه مقرر گرديد:

-          ارسال طرح خلاصه اى براى تعيين پروژة مشترک احتمالى با موضوع زمين شناسى دريايى و ديرينه اقليم‌شناسى رسوبات مغزه‌هاى خليج‌فارس توسط دپارتمان زمين شناسى دريايى از GSI ، براى GEUS

-          ارسال طرح خلاصه‌اى براى تعيين پروژة مشترک احتمالى و برگزارى کارگاه آموزشى ، با تاکيد بر کاهش آلودگى‌هاى زيست محيطى براى GEUS توسط دپارتمان زمين شناسى پزشکى GSI

-          تعيين پروژة مشترک احتمالى براى همکارى در زمينة برداشت و فرآورى داده‌هاى ژئوفيزيک هوايى و  فراطيفى

-          تبادل اطلاعات براى همکارى در زمينة مطالعات فلزات سنگين

-          تعريف يک پيش پروژه براى مطالعة تاريخچة زمين شناسى در پهنة سنندج – سيرجان با استفاده از سن‌سنجى روى دانه‌هاى زيرکن

-          پيشنهاد پروژه‌اى براى معدنکارى کوچک مقياس ذخاير طلا سازگار با محيط زيست 

بر طبق اين صورتجلسه موارد مطرح شده براى سازمان زمين شناسى دانمارک و گرينلند فرستاده شد و هم اکنون منتظر نظرات کارشناسان آن سازمان هستيم.