ارمنستان

همکارى سازمان زمين شناسى و اکتشافات معنى کشور با موسسه علوم زمين شناسى ارمنستان بيش از يک سال است که آغاز شده است. اولين بازديد توسط هيات ارمنى از بخشهاى مختلف سازمان در تهران و مرکز پژوهشهاى کاربردى سازمان در کرج درتاريخ 28/8/1386 صورت پذيرفت. اين بازديد و مذاکره با مديران سازمان منجر به عقد تفاهم نامه همکارى در تاريخ 29/8/1386 گرديد.در اين تفاهم نامه GSI وIGS توافق کردند در زمينه پروژه هاى آتشفشان شناسى در نواحى مرزى دو کشور و نقش تکتونيک جديد در شکل دهى فعاليتهاى آتشفشانى اخير، GIS نواحى مرزى، پايگاه داده علوم زمين ،بررسى زمين ساخت و پارينه لرزه شناسى، زمين شناسى پزشکى و زمين شناسى دريايى همکارى کنند.

پيرو دو يادداشت تفاهم ‌همکاری علمی بين (GSI) و (IGS) ، دو نفر نماينده از سازمان زمين شناسی به نامهاى دکتر جليل قلمقاش (مدير زمين شناسى منطقه اى) و و دکتر حميد نظرى(کارشناس ارشد ديرينه لرزه شناس) در تاريخ 21 جولای 2008 به مدت يک هفته به جمهوری ارمنستان اعزام گرديدند. ماموريت ايشان تعريف دقيق مفاد تفاهم نامه به منظور آغاز طرحهای آتشفشان‌شناسی و زمين ساخت فعال با همکاری انستيتو علوم زمين‌شناسی بوده است. امضای قرارداد همکاری با عنوان  "ژئوديناميک کواترنری ارمنستان مطالعه آتشفشان و زمين ساخت فعال" در تاريخ 24 جولاى 2008 توسط نمايندگان نامبرده ايرانى و دکتر آرکادى کاراخانيان (مدير زمين ساخت فعال و ديرينه لرزه شناس ) و روبن جرباشايان (مدير آتشفشان شناسى) از ارمنستان ،دستاوردهای تحقيقاتی- اجرايی اين ماموريت بودند که مناطق مورد نظر جهت تحقيقات آينده در اين تفاهم نامه به صورت زير تعيين شد:

1)        منطقه جنوب درياچه سوان در محدوده دو گسل فعال PPS و GF و سنگهای آتشفشانی کواترنری.

2)        ناحيه مرزی ارمنستان با اهداف مطالعاتی مشابه بند يک.

3)        منطقه بين تبريز (ايران) و ايروان (ارمنستان) برای مطالعه ژئوديناميک کلی و زمين ساخت فعال.

آتشفشان شناسى و زمين ساخت فعال:

 1) انتخاب گروه‌تحقيق بر اساس نيازعلمى پروژه پژوهشى، از ميان کارشناسان جوان و باتجربه سازمان زمين‌شناسى ايران و آکادمى علوم ارمنستان

 2) جمع آورى داده هاى مورد نياز شامل تصاوير ،نقشه ها و انتشارات انجام شده با توجه به گستره هاى پژوهشى  انتخاب شده در کشور ارمنستان

3) پيش بينى و پيشنهاد انجام دو کارگاه آموزشى 10- 15 روزه  مشترک در ايران در زمينه هاى آتشفشان هاى فعال  ايران

 4) پيش بينى و برنامه اجرايى آغاز برداشت هاى صحرايى در ارمنستان براى دو گروه پژوهشى

پس از آن پيرو يادداشت تفاهم امضا شده در ارتباط با زمين شناسى پزشکى و دريايى و آتشفشان شناسى ،نمايندگانى از دپارتمانهاى ياد شده از ايران، در تاريخ 17 سپتامبر 2008 از موسسه علوم زمين شناسى ارمنستان بازديد وپس از مذاکره توافق نامه اى را تنظيم و امضا نمودند. موارد پيشنهادى به قرار زير بود :

درياچه شناسى:

1-      تحقيقات رسوب شناسى از درياچه سيوان

·         تهيه اطلس انواع رسوبات، فلزات سنگين، عناصر اصلى و کمياب

·         تحقيقات زيست محيطى وتشخيص آلودگى

2-      مطالعات ديرينه اقليم شناسى و درياهاى قديمى

3-      تحقيقات سطحى لرزه اى از درياچه سيوان با دقت بالا

4-      شبيه سازى اثرات نوسانى بر روى منطقه ساحلى سيوان

موارد ياد شده توسط خانم دکتر راضيه لک (معاون دپارتمان زمين شناسى دريايى) از ايران و آقاى دکتر آرکادى کاراخانيان (مدير زمين ساخت فعال و ديرينه لرزه شناس) از ارمنستان امضا گرديد.

زمين شناسى پزشکى:

1-      مطالعات راديواکتيويتى طبيعى در مناطق زمين ساخت فعال و اثرات آن در بيماريهاى همه گير

2-      تحقيقات زمين شناسى پزشکى از مناطق سيوان

·         تهيه اطلس زمين شناسى پزشکى

·         آب،خاک، آلودگى زمين،توزيع راديواکتيو طبيعى

3-      تهيه اطلس زمين شناسى پزشکى توزيع Rn 222 ، و ارتباط با سرطان ريه و ديگر بيماريهاى مزمن

4-      تهيه بانک اطلاعاتى زمين شناسى پزشکى

موارد ياد شده توسط خانم دکتر فرح رحمانى (مدير زمين شناسى پزشکى) از ايران و آقاى دکتر پتروس توزالاکيان  (مدير زمين شناسى پزشکى و رئيس آزمايشگاه) از ارمنستان امضا گرديد.

 

 

آتشفشان شناسى:

1-      مطالعه سنگ شناسى، ژئوديناميک و ژئوشيمى از Syunik،رشته کوه Gegham و مناطق آتشفشانى کوه Aragats

2-      تهيه نقشه آتشفشان شناسى و ژئوديناميک منطقه

موارد ياد شده توسط خانم دکتر منيره خيرخواه (استاديار سنگ شناسى پژوهشکده علوم زمين) از ايران و آقاى دکتر هراچيا شاهينيان  (مدير مطالعات درياچه سيوان و رئيس آزمايشگاه) از ارمنستان امضا گرديد.

 

نمونه هاى برداشت شده در مطالعات بالا هم اکنون در حال آزمايش مى باشد و مقرر گرديد پس از اتمام ، به موسسه آکادمى علوم زمين ارمنستان ارسال گردد.