چين

همکاريهاى دو جانبه سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى ايران و سازمان زمين‌شناسى و منابع معدنى ايالت جيانگ‌سى تقريبا از 19 سال قبل در راستاى پروژه تهيه نقشه ژئوشيميايى 26 ورقه محور دامغان- تربت حيدريه و مبادله کارشناس براى راه‌اندازى آزمايشگاهاى تخصصى مواد معدنى از جمله طلا و اکتشاف ذخائر طلا و نحوه فرآورى و اشتغال دانش فنى سيستم ليچينگ طلا و انجام 5 ورقه ژئوشيميايى در استان سيستان و بلوچستان صورت گرفته است.  پيرو اين همکاريها در سال 1383 يک هئيت دو نفره ار کارشناسان سازمان زمين‌شناسى ايران به چين سفر و موفق به انعقاد يک تفاهم نامه در جهت ارتقائ توان اکتشافى و کارشناسى سازمان زمين‌شناسى و همچنين تجهيزات معدنى اين سازمان  با مسئولين ايالت جيانگسى چين گرديد. از پيامد ديگر اين سفر انتخاب 4 کارشناس چينى براى سفر به ايران جهت اکتشاف عناصر قلع و تنگستن، طلا، خاکهاى نادر و کانه‌آرايى مواد معدنى از بين کارشناس مجرب و زبده آن ايالت بود که در توافقنامه قبلى پيش بينى شده بود.

در ادامه اين گونه از همکاريها و همچنين پيگيرى مذاکرات و قراردادهاى گذشته با سازمان زمين شناسى ايالت جيانگسى چين، دو تن از مديران سازمان زمين شناسى کشور به نامهاى مهندس ناصر عابديان و مهندس بهروز برنا در سال 1385 به چين سفر کرده و پس از بازديد و مذاکره با مديران مربوطه ،يادداشت تفاهمى بين دو سازمان به امضاء رسيد. طبق اين تفاهم نامه دو سازمان توافق کردند در زمينه ژئوشيمى، اکتشاف مواد معدنى، ژئوفيزيک هوايى، دورسنجى، پايگاه داده زمين شناسى ،زمين شناسى دريايى، چينه شناسى، زمين شناسى منطقه اى، فرآورى مواد معدنى،آزمايشگاه و زمين شناسى پزشکى همکارى نمايند.

در پى اين تفاهم نامه، در خرداد ماه 1387 گروهى از مديران وکارشناسان سازمان زمين شناسى چين به ايران سفر و و پس از بازديد و مذاکره ،مجددا يادداشت تفاهم همکارى  بين GSI و اداره اکتشاف و توسعه زمين شناسى و منابع معدنى ايالت جيانگسى کشور چين ((JBEDGMR منعقد شد. دو طرف توافق کردند در زمينه امور اکتشاف منابع معدنى، ژئوشيمى، ژئوفيزيک، آزمايشهاى فرآورى کانيها، نانوتکنولوژى، پايگاه داده‌ها، زمين‌شناسى پزشکى و آناليزهاى آزمايشگاهى  در جمهورى اسلامى ايران مشارکت  استراتژيک طولانى‌مدت داشته باشند.همچنين JBEDGMR موظف به انجام پروژه‌هاى زير از مرحله کانه‌آرايى تا توليدکه توسط GSI به آنها سپرده شده است مى باشد:

الف) کانه آرايى  و توليد فسفات رسوبى در زاگرس، البرز و ايران مرکزى

ب) کانه آرايى و توليد پتاس در ذخائر معدنى  بندر‌عباس

پ) کانه آرايى و توليد تيتانيوم- منگنز در ذخائر معدنى  قره‌آقاج

ت) کانه آرايى  و توليد آلونيت در استان قزوين

ث)   مطالعه و توليد کانه‌آرايى عناصر نادرخاکى

مهمترين پروژه هاى مورد توافق طرفين به صورت زير است:

JBEDGMR- شش ورقه نقشه مناطق اميد‌بخش ژئوشيميايى را در مقياس 100000/1  که توسط GSI پيشنهاد شده تهيه خواهد کرد.

- پى‌جوييهاى زمين‌شناسى و معدنى ذخائر تنگستن در چاه‌پلنگ

-پى‌جوييهاى زمين‌شناسى و معدنى ذخائر پنهان مس پورفيرى در زون اروميه دختر

  -اجراى پى‌جوييهاى زمين‌شناسى و معدنى طلا، مس ، سرب – روى و غيره در معدنهاى کوچک پيشنهادى توسط GSI

-تفسير داده هاى ژئوفيزيک هوايى ايران 

JBEDGMR تمايل دارد سه نفر از کارشناسان  GSIرا در زمينه زمين‌شناسى پزشکى، نانوتکنولوژى زمين شناسى و اکتشاف و پايگاه داده ها براى سخنرانى به کشور چين دعوت کند. همچنين JBEDGMR توافق کرده است که محققان جوان GSI ،يک سفر تحقيقاتى و تبادلات آکادميک در زمينه معادن فسفات، تنگستن  طلا و اکتشافات ژئوشيميايى از کشور چين داشته باشند. JBEDGMR در زمينه خريد تعدادى از تجهيزات زمين شناسى مرتبط به انضمام دستگاههاى آناليز و آزمايش شامل الکترون ميکروپروب به GSI کمک خواهد کرد و انجام خدمات آموزشى را براى متخصصان GSI پيشنهاد ميدهد. 

هر دو طرف توافق مى‌کنند تا در زمينه اکتشاف  و توليد  ذخائر طلا در ناحيه سقز و در زمينه اکتشاف  و توليد ذخائر پتاس در بندر عباس و در زمينه سايزموتکتونيک (زمين شناسى زلزله) و مطالعات پالئوسايزمولوژى همکارى مشترک داشته باشند.

اين يادداشت تفاهم توسط محمد تقى کره اى (معاون وزير و  و ريس سازمان) از طرف GSI و وانگ شيااولى (رياست JBEDMMR  ) به امضاء رسيد.

از جمله موارد اجرايى شده تفاهم‌نامه‌ ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد:

1-      کانه آرايى و توليد پتاس در ذخائر معدنى  بندر‌عباس

در اين پروژه طى قراردادى با مشاور ايرانى و کمک مستقيم کارشناسان چينى، يک نمونه نماينده از ذخيره پتاس منطقه به جهت فرآورى و تعيين بهترين روش و اقتصادى‌ترين آن انتخاب و پس از انجام مراحل نمونه‌گيرى جهت ادامه آزمايشات به کشور ارسال گرديد که نتايج حاصله بازيافت پتاس بيش از 90 درصد تعيين شده است و قرار است بزودى چند کارشناس براى انتقال تجربه و بررسى مراحل آزمايشگاهى به کشور چين اعزام گردند. ضمنا يک نمونه از پتاس محلول در املاح نيز براى انجام اين مطالعات ارسال خواهد شد و مراحل کانه‌آرايى در مقياس نيمه‌صنعتى نيز متعاقبا انجام مى‌پذيرد.

2-      در مورد کانه‌آرايى ديگر مواد معدنى از جمله فسفات و آلونيت و تيتان نيز با تامين اعتبارات لازم انجام خواهد پذيرفت.

3-      اکتشاف مواد معدنى در زون خارتوران

اين پروژه طى قراردادى با مشاور ايرانى و همکارى مستقيم طرف چينى در سه فاز اجرايى گرديد. در اولين فاز با اعزام گروه کارشناسى چينى به ايران جمع آورى اطلاعات و اعتبارسنجى آن و محدوده‌هاى مورد‌نظر اکتشافى مشخص شد و در دومين فاز گروه صحرايى کارشناسان چينى و ايرانى انجام عمليات اکتشافى صحرايى را در يک گستره 16 هزار کيلومترمربعى آغاز نمودند و کليه محدوده‌هاى مورد‌نظر مورد بررسى دقيق کارشناسى انجام پذيرفت. و براى اولين بار نيز نمونه‌ها از طريق يک XRF پرتابل که نتايج آن را سريعا مشخص مى‌کند در کل گستره براى حداقل 27 عنصر مورد آناليز قرار گرفت.

کليه داده‌ها و نمونه‌ها جهت آزمايش و پردازش به کشور چين ارسال شد که با تکميل اين اطلاعات فاز سوم يعنى کنترل نواحى اميدبخش در سال آتى آغاز خواهد شد.

4-      در مورد شش ورقه ژئوشيمى در ايران مرکزى مناطق مشخص گرديد و با طرف چينى گفتگوهاى زيادى انجام شد. اما مديريت سازمان با انجام اين کار با طرف چينى بدليل وجود مشاورين اصلح داخلى موافقت نداشت لذا اين گزينه از شرح مفاد قراداد اجرايى نگرديد.

5-      استفاده از کارشناسان اکتشافى در طرحهاى اکتشافى طى قراردادى با يکنفر از کارشناسان فنى چين در امر اکتشافات طلا در معاونت اکتشاف اجرايى شد و از اين کارشناس چينى هم اکنون در مشاوره با پروژه‌هاى مختص طلا استفاده مى‌گردد.

6-      در مورد ژئوفيزيک هوايى و همکارى در زمينه سخت‌افزارى و نرم‌افزارى متاسفانه بدليل تحريمها هنوز اجرايى نشده است.