عراق

جغرافياى عراق

طى سى‌وسومين کنگره بين المللى زمين شناسى در اسلو- نروژ (5 الى 14 آگست 2008 ) جناب آقاى صفا فوآد ، مدير کل اجرايى و معاون سازمان زمين‌شناسى کشور عراق ، به همراه هيئت خود از غرفة سازمان زمين‌شناسى کشور در نمايشگاه بين المللى اين کنگره بازديد نموده ، با و رويکرد و فعاليات اين سازمان آشنا شده ، و پس از ارائه کارشناسان و مديران سازمان و مذاکرات علمى، نسبت به برقرارى ارتباط و انجام فعاليات مشترک علمى ابراز علاقه نمودند.

در همين راستا ، يادداشت تفاهمى در تاريخ 18/05/1387 با هدف تبادل قابليت ها و همکارى مشترک علمى ، صدور خدمات فنى و مهندسى، و برگزارى دوره‌هاى آموزشى براى زمين شناسان و کارشناسان جوان عراقى در زمينه‌هاى  مختلف علوم زمين منعقد گرديد.

-          اکتشاف

-          تهية نقشه‌هاى زمين شناسى مناطق آذرين و دگرگونى ،

-          GIS

-          زمين شناسى پزشکى

-          لرزه شناسى

-          مطالعات ميکروسکوپى کانه‌هاى معدنى

-          کانه‌آرايى

-          مکانيک خاک

-          مخاطرات زمين

بسبب شرايط نا امن فعلى کشور عراق مقرر گرديد تا بازديد‌هاى صحرايى در ايران انجام پذيرد.

نيز مقررگرديد تا سه ماه پس از امضاى سند ،‌ طى دعوتى رسمى از طرف ايران ، هيئتى عراقى جهت مذاکرات فنى  و اجراى تفاهم نامه به ايران سفر نمايند. متاسفانه با وجود دعوت رسمى و نيز پيگيرى‌هاى لازم، اين سفر از جانب طرف عراقى به تعويق افتاده است.