جمهورى چک

پيرو پيمان قرارداد  مورخ 29 اکتبر 2006 ( 8/10/1385) با موضوع ظرفيت سازى کارکنان سازمان زمين شناسى کشور در تهية نقشه هاى زمين شناسى 1:25000 از ورقه‌هاى نقشه‌هاى منتخب در استان آذربايجان شرقى، قرارداد مکملى مورخ 8/8/1387 فيمابين اين سازمان و سازمان زمين شناسى جمهورى چک منعقد گرديد.

 طرفين توافق نمودند تا با توجه به تاخير جدول اجرايى پروژه ، کار پروژه تا اواخر ماه آوريل 2009 (ارديبهشت 1388) به اتمام برسد و نسخة پيشنويس گزارش نهايى و چاپ اوليه نقشه‌ها تا 15 مارس 2009 (25/12/1387) به کارفرما و پيمانکار عرضه شود.

  رييس سازمان چک براى نهايى کردن متمم قرارداد از جناب آقاى کره‌اى دعوت نموده است.