سودان

جغرافياى سودان

سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور ايران، بيش از يکسال است که همکاريهاى خود را باکشور سودان آغاز کرده است.پيرو تفاهم نامه مورخ 10/12/1385 که به امضاى وزراى صنايع و معادن دو کشور رسيد، اولين جلسه حضور در کشور سودان در تاريخ22/3/ 1386 به همراه تيم اعزامى به سرپرستى جناب آقاى شيخ عطار جهت بررسى هاى امکان همکارى و سرمايه گذارى در اين کشور صورت پذيرفت که منتج به امضاى يک تفاهم نامه همکارى گرديد. که در آن مقرر گرديد هيئت سودانى از کشور ايران و توانمنديهاى سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور بازديد نمايند. پس از آن در تاريخ 10/5/86 سه نفر از مديران ارشد مرکز تحقيقات علوم زمين کشور سودان (GRAS)  به مدت 4 روز از قسمتهاى مختلف سازمان بازديد کرده و درنهايت قرارداد همکارى بين دو سازمان  امضاء گرديد. پروژه هاى مورد بررسى در اين توافقنامه عبارت بودند از:

1.      انتقال تکنولوژى در زمينه:- اکتشافات ژئوشيميايى - اکتشافات ژئوفيزيکى - آزمايشگاه شيميايى

2.      تاسيس دپارتمان:

 - زمين شناسى دريايى در سودان توسط GSI

- زمين شناسى پزشکى در سودان توسط GSI

- تحقيقات زيست محيطى در سودان توسط GSI

  1. توسعه و ارتقاء بانک داده موجود در سودان براى تبديل شدن به پايگاه داده ملى علوم زمين سودان شبيه آمريکاى جنوبى و کشورهاى عضو اکو
  2. پروژه اکتشاف قالب:

- GRAS پيشنهاد همکارى با GSI را در زمينه پروژه اکتشاف در زمينه هاى (ژئوشيمى، دورسنجى، ژئوفيزيک، زمين شناسى، GIS و ...) را در مناطقى که بعدا مشخص خواهد شد ، نمود.

جهت اجرايى نمودن قرارداد امضا شده بازديد اخير از کشور سودان بعمل آمد. گروه اعزامى شامل 4 نفر از کارشناسان سازمان در تاريخ 19 تيرماه 1387 به کشور سودان عزيمت نموده و مورد استقبال مسئولين GRAS (سازمان زمين شناسى کشور سودان) و  وزارت انرژى و معدن سودان، قرار گرفتند. نظر به تفاهم­نامه امضا شده بين سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى ايران و مرکز تحقيقات زمين شناسى و معدن سودان و پيرو جلسات برگزار شده در تهران، تيم کارشناسى اعزامى اقدام به بررسى وضعيت ذخاير فلزى و غير فلزى در کشور سودان نموده و پس از بررسى هاى دفترى و جلسات کارشناسى، همچنين  طى بازيدى از تعدادى از انديسهاى فلزى ( آهن و طلا ) و غير فلزى ( بنتونيت ، و سنگهاى تزئينى و نما ، مواد اوليه سيمان، مواد اوليه آجر و سنگهاى نيمه قيمتى) بعمل آورد باتوجه به خلاء اطلاعاتى در کشور سودان و عدم وجود نقشه‌هاى زمين شناسى پايه و ديگر لايه‌هاى اطلاعاتى  مقرر گرديد:

الف : محدوده‌اى جهت انجام همکاريهاى مشترک از طرف کارشناسان کشور سودان مشخص گردد.

ب: ليست داده هاى علوم زمين آن کشور جهت امکان سنجى تهيه بانکهاى اطلاعاتى مناسب جهت آن کشور ، به سازمان زمين شناسى ارائه گردد. 

ج: تبادل کارشناس در جهت آموزش نيروهاى فنى سودانى و در قالب انجام پروژه‌هاى مشترک صورت پذيرد

د: ظرف مدت سه ماه از تاريخ امضاء قرارداد، همکاريهاى مشترک در زمينه­هاى اکتشافى و ايجاد پايگاه داده­هاى علوم زمين سودان شروع گردد. 

 

در ادامه نمونه هاى جمع آورى شده در سازمان تحت آزمايش قرار گرفت و پس از آناليز نمونه ها به سودان فرستاده شد. هم اکنون سازمان منتظر نظرات کارشناسان سودانى است.