تاجيکستان

پيرو يادداشت تفاهم مورخ 19/02/85 فيمابين سازمان زمين شناسى ايران و  سراداره زمين شناسى تاجيکستان در خصوص ايجاد و توسعه پايگاه داده هاى علوم تاجيکستان ؛ از تاريخ 31/04/85  لغايت 07/05/85 هياتى به سرپرستى آقاى مهندس عباسعلى اقبالى ، از سراداره زمين شناسى تاجيکستان بازديد و با عنايت به مواد يادداشت تفاهم ياد شده فعاليتهاى انجام شده و همچنين برنامه همکارى آتى به شرح زير مورد تاييد نماينده ايران و جناب آقاى دکتر عظيم ابراهيم رئيس سراداره زمين شناسى تاجيکستان قرار گرفت . کليه فعاليتهاى انجام شده با هدف  انتقال تکنولوژى  و آموزش بوده، به طوريکه با 1200 ساعت آموزش کارشناسان تاجيکى در ايران و برگزارى  کارگاه هاى آموزشى تخصصى   جهت کليه کارکنان  سر اداره زمين شناسى تاجيکستان در آن کشور، کارشناسان  تاجيکى با اصول بنيادى ژئومتيکس ، IT و پايگاه داده هاى علوم زمين کاملا آشنا و خود باورى لازم جهت گسترش  فعاليتها  را پيدا کرده اند.

فعاليتهاى انجام شده در زمينه ايجاد پايگاه داده هاى علوم زمين جمهورى تاجيکستان

1- بررسى اوليه و گردآورى اطلاعات علوم زمين جمهورى تاجيکستان در چهار شاخه جغرافيا، زمين شناسى، منابع و ذخاير و مخاطرات طبيعى زمين به زبان انگليسى و روسى .

2 – طراحى ،ساخت، پياده سازى و راه اندازى وب سايت  NGDTJ.com در چهارموضوع جغرافيا، زمين شناسى، منابع و ذخاير و مخاطرات طبيعى زمين در فاز اول پروژه

 *   کليه طراحى ها و کارهاى گرافيکى

*    ساخت تمامى صفحات شامل بخشهاى عمومى و تخصصى

*    ساخت صفحات پوياى (Dynamic) اطلاعات نقشه اى

 

3- رقومى سازى، همسان سازى و کارتوگرافى نقشه  1:500،000  زمين شناسى تاجيکستان

در ضمن رقومى سازى اين نقشه ،  2 نفر از کارشناسان پايگاه داده هاى علوم زمين جمهورى تاجيکستان با فرايند توليد نقشه آشنا شدند .

لايه هاى اطلاعاتى شامل واحدهاى زمين شناسى، گسل هاى اصلى و احتمالى، راههاى اصلى و فرعى، نقاط شهرى، منحنى هاى ميزان 1500 m، معادن فعال و متروکه و نشانه هاى معدنى مى باشد.

4- رقوى سازى نقشه 1:1،000،000 زمين شناسى تاجيکستان شامل لايه هاى اطلاعاتى واحدهاى زمين شناسى و گسل هاى اصلى و احتمالى مى باشد.

5-   ايجاد بانک اطلاعات نقشه اى

در اين بانک نقشه هاى رقوى زير تهيه و در وب سايت  NGDTJ.com قرار داده شده اند

1-5  نقشه توپوگرافى جمهورى تاجيکستان در مقياس 1:500،000 شامل لايه هاى مرز سياسى ،نقاط روستايى و شهرى ، محدوده  شهر ها ، خطوط منحنى ميزان ، آبراهه ها ، راه هاى ارتباطى ، درياچه ها 

2-5نقشه خطواره هاى جمهورى تاجيکستان در مقياس 1:500،000  شامل لايه گسل هاى قطعى و احتمالى

3-5 نقشه پراکندگى معادن جمهورى تاجيکستان  در مقياس 1:500،000  شامل لايه هاى  معادن فعال و متروکه

4-5  نقشه پراکندگى نشانه هاى معدنى جمهورى تاجيکستان  در مقياس 1:500،000  شامل 700 نشانه معدنى

5-5 نقشه پراکندگى زمين لرزه هاى دستگاهى جمهورى تاجيکستان  در مقياس 1:1،000،000  شامل لايه نقاط زمين لرزه دستگاهى جمهورى تاجيکستان و کشورهاى اطراف

6-5 تصوير ماهواره اى Landsat 7 ETM    سال 2002  جمهورى تاجيکستان

7-5 نقشه مدل ارتفاعى رقمى ( DEM ) جمهورى تاجيکستان

6- تهيه 3 عدد لوح فشرده پرواز ( Fly ) بر فراز کشور جمهورى تاجيکستان

با استفاده از تصوير ماهواره اى Landsat 7 ETM و لايه هاى اطلاعاتى معادن فعال ،معادن متروکه و نشانه هاى معدنى

7- آموزش کارشناسان جمهورى تاجيکستان

اجراى بانک هاى اطلاعاتى

1.       شناسايى منابع اطلاعاتى موجود در زمينه اطلاعات معادن شامل معادن فلزى ، غيرفلزى و مصالح ساختماني. بررسى چگونگى استفاده از اطلاعات موجود و طراحى فرم هاى اطلاعاتى مربوطه.

2.       آموزش نحوه کار و شروع ورود اطلاعات از گزارشات کاغذى به سيستم.

3.       بررسى و گردآورى اطلاعات منابع آبى و ورود اطلاعات به سيستم

4.       جمع آورى اطلاعات نقشه اى منابع آب شامل موقعيت انواع چاهها ، چشمه هاى موجود که شامل حدوداً 30 شيت مى باشد .

5.       آموزش نحوه رقومى سازى نقشه هاى منابع آب و آغاز کار رقومى سازى اين نقشه ها .

 

لازم به ذکر است پس از آموزش های انجام شده نيروهاى تاجيک در حال حاضر در حال ادامه کار و ادامه پرو‍ژه مى باشند.