بوليوى

پيرو عقد تفاهم نامه همکارى مشترک با وزارت صنايع و فلزات جمهورى بوليوى ، در سفر وزير صنايع و معادن ايران و هيئت همراه به بوليوى مورخة 5/2/1387(آوريل 2008) ،توافقات صورت گرفته در ارتباط با کميته معدن به شرح ذيل مى باشد:

-          همکارى در زمينة مطالعات زمينشناسى و اکتشاف ذخاير معدنى در بوليوي.

-          همکارى در زمينة مطالعات جهت تجارى کردن توليد طلا در بوليوى توسط موسسات دولتي.

-          اعزام هياتهاى کارشناسى سازمان زمين شناسى ايران و شرکت پارس کانى از سوى طرف ايرانى به بوليوى جهت بررسى و ارائه پيشنهادات لازم براى آغاز فرآيند اجرايي.

اين تفاهم نامه توسط على اکبر محرابيان (وزير صنايع و معادن) از ايران ولوئيس آلبرتو لوچاسو( وزير صنايع و فلزات) از بوليوى به امضا رسيد.

در اين ارتباط در تاريخ 12/3/1387 ، يک هيئت دو نفرة بوليويايى با هزينة ج.ا.ايران به ايران سفر کرده و تفاهمنامة همکارى مشترک با انجمن دوستى پارلمانى ايران و بوليوى کشور بوليوى بسته شد. اهم اين تفاهم نامه به شرح زير است: 

1.       انتقال تکنولوژى در زمينه:(اکتشافات ژئوشيميايى، اکتشافات ژئوفيزيکى و آزمايشگاه شيميايى و آناليز مواد معدنى)

2.       تاسيس دپارتمان: (مرکز زمين شناسى دريايى در بوليوى توسط GSI،  مرکز زمين شناسى پزشکى در بوليوى توسط GSI ، مرکز تحقيقات مخاطرات زمين شناسى و زيست محيطى در بوليوى توسط GSI، ايجاد پايگاه داده هاى علوم زمين بوليوى و ايجاد مرکز ژئومتيکس سازمان زمين شناسى بوليوى)

3.       اجراى پروژه زمين شناسى و  اکتشاف:

·                  اجراى پروژه اکتشاف در زمينه هاى (ژئوشيمى، دورسنجى، ژئوفيزيک(هوايى و زمينى)، زمين شناسى، GIS و غيره)

4.       اجراى پروژه زمين شناسى در زمينه هاى(زمين شناسى عمومى، مهندسى، مخاطرات، لرزه زمين ساخت و دريايى)

5.       آموزش:آموزش نيروى انسانى سازمان زمين شناسى بوليوى(در زمينه هاى GIS ،دور سنجى، ژئوفيزيک هوايى و غيره)

اين تفاهم نامه با معيت و مساعدت شرکت توسعه صادرات صنعتى (واحد بازريابى منطقهاى) منعقد گرديد و توسط محمد تقى کره اى (معاون وزير و رئيس سازمان) و جعفر معلم زاده (مدير عامل شرکت توسعه صادرات صنعتى) از ايران و گنزالو ديويد لاسکانو (رئيس انجمن و نماينده مجلس ملى بوليوى، انجمن دوستى پارلمانى ايران و بوليوى) امضا گرديد.

پيرو اين تفاهم نامه ،مورخ 5 ژوئن 2008، يک هيات ايرانى متشکل از سه نفر از مديران سازمان به بوليوى سفر کرده و تفاهم نامه همکارى مشترکى با سرويس معدنى ملى زمين شناسى و تکنيکى بوليوى  (SERGEOTECMIN)انعقاد کردند. توافقات صورت گرفته به شرح ذيل مى باشد:

1-       همکارى در شناسايى مناطق کار ، با هدف انجام بررسىهاى علمى مربوط به زمينشناسى ، در حوزههايى که وظايف مشروحة ذيل را شامل مى شود:

o        تهية نقشههاى زمينشناسى ، مطالعات ژئوفيزيک هوايى ، ژئوشيمى و دورسنجى همراه با نرمافزار GIS بمنظور تعيين مناطق اميدبخش اکتشافى

2-      تعيين پايگاه دادههاى زمينشناسى SERGEOTECMIN ، با توجه به در دسترس بودن دادههاى زمينشناسى

3-     GSI و SERGEOTECMIN و La Corporation Minera de Bolivia ،  COMBOIL (شرکت معدنى بوليوى) کارهاى اکتشافى را بمنظور تشخيص ذخاير طلا جهت پيشرفت خود و پيشرفت و اجراى پروژههاى مشترک اکتشافى، فرآورى مواد معدنى و کانه آرايى تا رسيدن به محصول  انجام خواهند داد.

4-     تجزيه و تحليل و مد نظر داشتن پيشرفت پروژههاى مربوط به ذخاير آهن و ليتيوم بوليوى، بر مبناى اطلاعات دريافتى از وزارت معدن و متالورژى که 30 روز پس از امضاى اين قرارداد ارائه خواهد شد.

5-     GSI بر اساس تمايل طرف بوليويايى به مهندسى مجدد ساختار پردازشى ، منابع انسانى بخش معدنى بوليوى کمک خواهد نمود.

6-     با توجه به ارائة سيستم ثبت محدودههاى معدنى ايران، طرف بوليويايى علاقة بسيار زيادى دارد تا در چنين سيستمى شرکت داشته باشد و اين سيستم متعاقب قوانين براى بوليوى پىريزى خواهد شد.

7-     GSI با همکارى SERGEOTECMIN دادههاى ژئوشيميايى منطقهاى کلمبيا را بمنظور انتخاب مناطق آنومالى و مطالعات مفصل زمينشناسى اقتصادى رد مقياس 1:25000 بر اساس اطلاعات داده شده، تجزيه و تحليل مى نمايد.

8-     بر مبناى درخواست SERGEOTECMIN ، GSI تقبل مىنمايد تا پرسنل بوليويايى را در موضوعات زيرمجموعة زمين شناسى و انتقال تکنولوژى در چهارچوب اين قرارداد و ريز پروژههاى تکميليافته ، آموزش دهد.

اين تفاهم نامه به نيابت از محمد تقى کره اى (معاون وزير و رييس سازمان) از ايران و Zoilo Ismael Moncada Cortez (رييس سازمان) از بوليوى امضا گرديد.

در اين خصوص با در نظر گرفتن توافقات صورت گرفته ،مجددا يک هيات بوليويايى متشکل از 4 نفر به ايران سفر کرده و پس از بازديد از سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور در تهران و مرکز کرج و پايگاه داده هاى علوم زمين، صورت جلسه اى تنظيم و در تاريخ 4 نوامبر 2008 به نمايندگى از محمد باقر فرهاديان (معاون برنامه ريزى،توسعه مديريت و پشتيبانى) از ايران و اسکار فلورس (رئيس هيئت SERGEOTECMIN از سازمان ملى زمين شناسى و فنى معادن بوليوى)

در تهران امضا گرديد.موارد موافقت شده به شرح زير است:

-          ارزيابى اطلاعات فرستاده شده از SERGEOTECMIN توسط GSI در ارتباط با اکتشاف مس، طلا،ليتيم، مواد معدنى پلى متاليک و مواد معدنى

-          همکارى GSI در زمينه تهيه نقشه هاى زمين شناسى

در نهايت پيرو سفررئيس جمهورى بوليوى (اوو مولارس آيما) و تفاهم نامه هاى بسته شده در ايران و بوليوى، سه تن از کارشناسان ايرانى به نامهاى على محمدى جوآبادى ، بهروز برنا و سيد هادى ميرمحمد ميگونى از طرف GSI براى عقد سومين تفاهم‌نامه همکارى جهت رسيدگى در سال 2009 به بوليوى اعزام شدند. در جلسة مذکور مقرر گرديد تا فعاليت‌هاى مشترک در زمينه‌هاى زير توسعه يابد :

اکتشاف ناحيه‌اى مواد معدنى پلى متاليک و غير فلزى در حوزة potosi و oruro ، همچنين فعاليت‌هاى مربوط به تبادل علمى ، آموزش نيروى انسانى و تقويت SERGEOTECMIN .

هماهنگى براى انجام فعاليت‌هاى مشترک در ساير حوزه‌هاى زمين شناسى به عنوان موضوع معلق در قالب توافقنامة کلى است که رسيدگى به آن به 2009 موکول مى‌گردد. همجنين در موارد زير توافق به همکارى گرديد.

-          مهندسى مجدد SERGEOTECMIN

-          فناورى اطلاعات IT

-          پايگاه داده‌هاى علوم زمين

-          ژئوفيزيک هوايى

-          اکتشاف ويژة سيستماتيک

-          اکتشاف سيستماتيک منطقه‌اى

-          پى‌جويى و اکتشاف زمين شناسى معدنى در بخش Cotaje (636 کيلومتر مربع) از حوزة Potosi

-          صنعتى سازى شوراب‌هاى درياچة نمک سالار Copiasa مساحت 2500 کيلومتر مربع

-          پروژة ثبت محدوده‌هاى معدنى در بوليوى

اين توافقنامة در لاپاز در 2 دسامبر 2008 به نمايندگى از على محمدى جوآبادى( معاونت اکتشاف) از ايران و Zoilo Ismael Moncada Cortez (رييس سازمان) و Eugenio Mendoza Tapia (معاون وزير وزارت معادن و متالوژى)  از بوليوى به امضا رسيد.